STATUT

STATUT

 

 

Tekst ujednolicony

Ostatnie zmiany

 31 sierpnia 2015r.

SP 011-1/2015

 

STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. Janusza Korczaka

 

w Libertowie

 

 

 

SPIS TRESCI

I.      CZĘŚĆ INFORMACYJNA.. I-3

II.     CELE I ZADANIA SZKOŁY.. II-2

III.       SPOSÓB WYKONYWANIA ZADAŃ SZKOŁY.. III-6

IV.      ORGANY SZKOŁY.. IV-6

A.       KOMPETENCJE DYREKTORA SZKOŁY.. IV-7

B.       KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ. IV-9

C.       KOMPETENCJE RADY RODZICÓW... IV-11

D.       KOMPETENCJE SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO.. IV-13

E.       ZASADY WSPÓŁPRACY ORAZ ROZWIĄZYWANIE SPORÓW MIĘDZY ORGANAMI SZKOŁY.. IV-14

V.       PRACOWNICY SZKOŁY.. V-2

A.       ZADANIA NAUCZYCIELI V-3

B.       ZADANIA WYCHOWAWCY KLASY.. V-5

C.       ZESPOŁY NAUCZYCIELSKIE I ICH ZADANIA.. V-9

D.       ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO.. V-11

E.       ZADANIA BIBLIOTEKARZA.. V-13

F.       ZADANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI V-14

VI.      UCZNIOWIE SZKOŁY, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI VI-2

A.       Prawa Ucznia. VI-7

B.       Kary stosowane dla uczniów.. VI-9

VII.     WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW    VII-2

SPRAWDZIAN PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU SZKOLY PODSTAWOWEJ. VII-17

VIII.        FORMY OPIEKI  I   POMOCY UCZNIOM.. VIII-2

IX.      FORMY WSPÓŁPRACY Z  PORADNIAMI SPECJALISTYCZNYMI IX-2

i INNYMI ORGANAMI WSPOMAGAJĄCYMI IX-2

X.       ZASADY  I  FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI X-2

XI.      SZCZEGÓŁOWE ZASADY  ORGANIZACJI    PRACY SZKOŁY.. XI-2

XII.     ZASADY REKTUTACJI UCZNIOW... XII-2

XIII.        GOSPODARKA FINANSOWA ORAZ OBSLUGA FINANSOWO – ADMINISTRACYJNA. XIII-2

 

I.CZĘŚĆ INFORMACYJNA

 

§ 1

 

1. Podstawa prawna:

 

a) Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U. z 2004r.,  Nr 256  poz. 2572, z późniejszymi zmianami).

 

 

b) Ustawa o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998r. / Dz. U. nr 155, poz. 1014, z późn. zm./

 

c) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (z poź. Zm.)

 

d) Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r , w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół / Dz. U. nr 61 z 2001r , poz.624/ z późn. zm./

 

e) Rozporządzenie MEN  z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy  w szkołach publicznych (Dz. U. 2015, poz. 843)

 

f) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 959)

 

g) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1113)

 

 

h) Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oświatowych /Dz. U. z 2003r. nr 6, poz. 69 z póź. zm./.

 

 

2. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Libertowie, zwana jest dalej Szkołą.

 

3. Szkoła mieści się w Libertowie, przy ulicy Jana Pawła II 43  i jest szkołą publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. . z 2004r.,  Nr 256  poz. 2572, z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą.

 

4. Organem prowadzącym Szkołę jest Urząd Gminy  Mogilany.

 

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty.

 

6. Szkoła realizuje sześcioletni cykl kształcenia

 

7. Przy szkole działa oddział przedszkolny, w którym dzieci pięcioletnie odbywają roczne przygotowanie do szkoły.

 

8. Społeczność szkolną tworzą pracownicy Szkoły, uczniowie i ich rodzice.

 

9. Określona nazwa Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Libertowie jest używana przez Szkołę w pełnym brzmieniu

 

II.CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

§ 2

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. oraz w przepisach wydanych na tej podstawie, a w szczególności:

- kształtuje rozwój u dzieci i młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłość do Ojczyzny w oparciu o uniwersalne zasady etyki, z poszanowaniem dziedzictwa kulturowego Polski i świata

 

- przygotowuje uczniów do właściwego wypełniania obowiązków obywatelskich i rodzinnych

 

- uczy zasad sprawiedliwości, tolerancji, demokracji

 

- umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia

 

- umożliwia uczniom wszechstronny rozwój przez wprowadzanie elementów ścieżek edukacyjnych do  realizowanych programów nauczania

 

- upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród dzieci i młodzieży oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska

 

- kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w Ustawie, stosowanie do warunków Szkoły oraz możliwości  i wieku uczniów;

 

- sprawuje opiekę pedagogiczną i dydaktyczną nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości Szkoły, ściśle współpracując z rodzicami, wspomagając wychowawczą rolę rodziny

 

- pomaga uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej

 

- zapewnia bezpieczeństwo, higienę dzieciom i młodzieży przy realizacji swych statutowych zadań

 

- umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez organizowanie:

 

-konkursów przedmiotowych

-zawodów sportowych

-imprez  kulturalno-oświatowych

-kół zainteresowań, w miarę możliwości finansowych Szkoły

 

 

- umożliwia uczestnictwo uczniów w organizacjach szkolnych

 

2. Dla realizacji zadań statutowych opracowuje się arkusz organizacyjny zatwierdzany przez organ prowadzący szkołę, Szkolny Zestaw Programów Nauczania, oraz Program Wychowawczy  Szkoły i Program Profilaktyki Problemów Dzieci i Młodzieży.

 

3.Przy szkole działa odział przedszkolny, który realizuje program wychowania przedszkolnego.

4.Oddział przedszkolny realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. oraz przepisach wydanych na jej podstawie. Celem wychowania przedszkolnego jest:

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności

intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej

orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych

relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa

w zabawach i grach sportowych;

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i techniczny oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności

wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy

rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich

ciekawości, aktywności i samodzielności, a taksie kształtowanie tych wiadomości

i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

5. Oddział przedszkolny realizuje zadania wynikające z ustawy, a także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności:

1) udziela dzieciom pomocy psychiczno-pedagogicznej,

2) organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, jeżeli takie zostaną zakwalifikowane.

3) sprawuje opiekę w czasie pobytu w oddziale przedszkolnym oraz w trakcie zajęć poza terenem szkoły,

4) umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej

6. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z oddziału przedszkolnego przez osobę dorosłą (rodziców, opiekunów) lub upoważnioną pisemnie przez nich osobę, zapewniającą pełne bezpieczeństwo.

7. Oddział przedszkolny liczy do 25 dzieci

 

§ 2a

. Zasady naboru do oddziału przedszkolnego

 1. Zasady postępowania rekrutacyjnego i kryteriów przyjmowania do oddziałów przedszkolmych działających przy szkołach ookreśla Uchwała nr XXVI/146/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 stycznia 2016 roku.

 

2. Ustala się harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym:

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PRZEDSZKOLI ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego lub obowiązku  przedszkolnego, dla dzieci już uczęszczających do przedszkola lub oddziału przedszkolnego (art. 20w ustawy o systemie oświaty)

do 22 lutego

 

 

 

-

 

 

 

 

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 1 do 31 marca

 

od 4 maja do 5 maja

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty

 

od 1 do 6 kwietnia

 

od 6 do 10 maja  roku

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

25 kwietnia

 

25 maja

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 26 do 27 kwietnia

 

od 27 do 30 maja

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

29 kwietnia

 

1 czerwca

§ 2b

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej

1. Zasady i kryteria rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mogilany określa Uchwała nr XV/138/2015 Rady Gminy Mogilany z dnia 29 grudnia 2015 roku.

 

2. Ustala się harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mogilany

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 1 do 31 marca

 

od 4 do 5 maja

Złożenie wniosku przez rodziców o kontynuacji w roku szkolnym 2016/2017 nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej przez dzieci 7 letnie, które rozpoczęły edukację w klasie pierwszej w roku szkolnym 2015/2016 jako 6- latki (powtórne realizowanie kl. I) *

od 1 do 31 marca

 

-

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

 

od 1do 6 kwietnia

 

od 6 do 10 maja

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

25 kwietnia

 

25 maja

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 26 do 27 kwietnia

 

od 27 do 30 maja

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

29 kwietnia

 

 • czerwca

 

 

III.SPOSÓB WYKONYWANIA ZADAŃ SZKOŁY

 

§ 3

1. Szkoła zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego oraz warunki do higienicznej pracy podczas ich pobytu w szkole i w trakcie zajęć szkolnych organizowanych poza terenem szkoły, poprzez:

 1. podmiotowe traktowanie każdego ucznia
 2. poszanowanie jego godności osobistej i prawa do nietykalności
 3. systematyczne wpajanie uczniom zasad bezpiecznego zachowania się
 4. organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na korytarzu
 5. zobowiązanie nauczycieli i innych pracowników szkoły do reagowania na wszystkie dostrzeżone sytuacje stanowiące zagrożenia bezpieczeństwa uczniów
 6. zobowiązanie nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły do zwracania uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, a w razie potrzeby – do zawiadomienia pracownika obsługi szkoły o fakcie przebywania osób postronnych
 7. zobowiązanie nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły do zawiadamiania dyrektora o wszelkich dostrzeżonych na terenie szkoły zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów
 8. zobowiązanie pracowników obsługi  szkoły do ciągłego monitorowania wejść do szkoły i terenu wokół szkoły.
 9. tworzenie tygodniowego planu zajęć, który powinien uwzględniać takie elementy, jak:
  • równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach tygodnia
  • różnorodność zajęć w każdym dniu
  • łączenie w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu tylko w uzasadnionych przypadkach
 10. dostosowanie sprzętów szkolnych do wzrostu uczniów i rodzaju pracy
 11. właściwe ogrzewanie, wentylację i oświetlenie pomieszczeń, w których przebywają uczniowie
 12. zgodne z przepisami BHP oznakowanie ciągów komunikacyjnych i ewakuacyjnych
 13. systematyczne zaznajamianie uczniów z przepisami ruchu drogowego
 14. organizowanie takich form pracy, które umożliwiają uczniom opanowanie przepisów ruchu drogowego i podnoszenie umiejętności poruszania się po drogach
 15. sprawowanie opieki nad powierzoną Szkole młodzieżą nie tylko przez nauczycieli, ale też przez innych pracowników Szkoły
 16. obciążanie pracą domową uczniów zgodnie z zasadami higieny
 17. uświadamianie uczniom zagrożeń związanych z agresją, przemocą , uzależnieniami

 

§4

            Szkoła umożliwia zdobycie niezbędnego zasobu wiedzy i umiejętności dla kontynuacji dalszego etapu kształcenia na poziomie gimnazjum dzięki:

 

- stosowaniu różnorodnych metod pracy, szczególnie z uwzględnieniem metod aktywizujących i technologii informacyjnych

 

- dostosowaniu Szkolnego Zestawu Programów Nauczania do warunków szkolnych

 

- zastosowanie właściwego trybu nauczania, dostosowanego do tempa pracy uczniów i ich predyspozycji, opartego na obserwacji ucznia, kontakcie z rodzicami i ankietach

 

- nowoczesnej bazie dydaktycznej

- diagnozowaniu osiągnięć ucznia

- wspieraniu rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych

§5

            Wspomaganie środowiska wychowawczego ucznia realizowane jest poprzez:

 

- dokładne rozpoznawanie środowiska rodzinnego, poprzez kontakt z rodzicami

 

- realizację założeń Programu Wychowawczego Szkoły, ustalonych w oparciu o opinię Rady Rodziców

 

- umożliwienie uczniom uczestnictwa w pracach i działalności Samorządu Uczniowskiego

 

- ciągłą obserwację zachowań dzieci i konsultowanie ich z rodzicami

 

- współpracę nauczycieli i rodziców z pedagogiem szkolnym i  pozaszkolnymi instytucjami wychowawczymi

§6

1. Szkoła pomaga uczniom z trudnościami w nauce, poprzez:

 

1. pomoc psychologiczno – pedagogiczną, w tym kierowanie uczniów – za zgodą rodziców – do poradni psychologiczno - pedagogicznej

 

2. prowadzenie zajęć korekcyjnych i dydaktyczno  - wyrównawczych

 

3. prowadzenie indywidualnych konsultacji przez nauczycieli Szkoły

§7

        Wspieranie przez Szkołę uczniów uzdolnionych  polega na:

 

- zapewnieniu możliwości ich udziału w konkursach szkolnych i  pozaszkolnych

 

- możliwości wypełniania obowiązku szkolnego poza szkołą

 

- wykorzystaniu indywidualnego toku nauki

 

- przyspieszeniu promocji do klasy programowo wyższej

§8

 

Wspieranie przez Szkołę dzieci z trudną sytuacją finansową ma na celu zapewnienie im odpowiedniej bazy w zakresie podręczników, przyborów i materiałów. Realizowane jest to zadanie przez Szkołę w miarę   możliwości finansowych, w oparciu o wywiad środowiskowy, w porozumieniu z rodzicami, a także w oparciu o konsultację z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Pedagogiem szkolnym. Forma tych działań to głównie:

 

-pomoc rzeczowa i materialna

-zbiórka podręczników używanych

-zakup podręczników do biblioteki szkolnej

-organizowanie darmowych posiłków

§8a

 

1. Szkoła organizuje i  prowadzi różne formy działań w zakresie krajoznawstwa i turystyki. W organizowaniu tych form działalności, szkoła może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.

 

 1. Organizowanie przez szkoły krajoznawstwa i turystyki ma na celu w szczególności:
 • poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,
 • poznawanie kultury i języka innych państw,
 • poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego,
 • wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,
 • upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
 • podnoszenie sprawności fizycznej,
 • poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie,
 • upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,
 • przeciwdziałanie patologii społecznej,
 • poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

 

 1. Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych  i odbywa się w następujących formach:

- wycieczki przedmiotowe - inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych,

- wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych

zwane dalej "wycieczkami",

- imprezy krajoznawczo-turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje,

- imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, w tym posługiwania się specjalistycznym sprzętem,

- imprezy wyjazdowe - związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne

zwane dalej "imprezami".

 

3. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.

 

4. Szkoła może organizować wycieczki i imprezy zagraniczne w formach, o których mowa w pkt 3

 

5. Zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez, o których mowa w ust. 7 wyraża dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

6. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera w szczególności:

nazwę kraju,

czas pobytu,

program pobytu,

imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów,

listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku.

 

7. Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach i imprezach wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych.

 

8. Wycieczkę lub imprezę przygotowuje się pod względem programowym i organizacyjnym, a następnie informuje się uczestników o podjętych ustaleniach, a w szczególności o: celu, trasie, harmonogramie i regulaminie.

 

9. Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa przez szkołę uczniom podczas wycieczek i imprez odbywa się w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 i Nr 102, poz. 1115) i ustawy o systemie oświaty oraz Regulaminu wycieczek szkolnych..

 

10. Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, którą zatwierdza dyrektor szkoły.

 

 

11. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.

 

12. Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez dyrektora szkoły, osoba pełnoletnia, która:

ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,

jest instruktorem harcerskim,

posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.

 

13. Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej,  może być osoba posiadająca uprawnienia wymienione w ust. 2 pkt 3 bądź stopień trenera lub instruktora odpowiedniej dyscypliny sportu.

 

14. Kierownik wycieczki lub imprezy w szczególności:

- opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy,

- opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników,

- zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie,

- zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania,

- określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy,

- nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy,

- organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników,

- dokonuje podziału zadań wśród uczestników,

- dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy,

- dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu.

 

15. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, inna pełnoletnia osoba.

 

16. Opiekun w szczególności:

 • sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami,
 • współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy,
 • sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
 • nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom,
 • wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika.

 

17. Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki lub imprezy.

 

18. Uczestnicy wycieczek i imprez podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w przypadku wycieczki lub imprezy zagranicznej - ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

 

19. Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki, w tym koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia kierowników i opiekunów wycieczek lub imprez, może być finansowana ze środków pozabudżetowych, a w szczególności:

z odpłatności uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie,

ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego i organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły,

ze środków wypracowanych przez uczniów,

ze środków przekazanych przez radę rodziców lub radę szkoły, a także osoby fizyczne i prawne.

 

§9

 

 1. Zadania oddziału przedszkolnego realizuje się poprzez:
  1. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:
 • prowadzenie przez nauczycieli obserwacji pedagogicznych w celu diagnozowania rozwoju wychowanków,
 • informowanie rodziców o zauważonych deficytach rozwojowych dziecka,
 • wystawianie dzieciom, na życzenie rodziców, opinii (charakterystyki) wychowanka dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • współpracowanie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi,
 • zapraszanie do zerówki, na życzenie rodziców i nauczyciela, specjalistów w celu obserwacji dzieci z trudnościami w sytuacjach naturalnych,
 • indywidualizowanie pracy z dzieckiem oczekującym pomocy, w tym ze szczególnym uwzględnieniem różnego rodzaju  i  stopnia niepełnosprawności,
 • wspieranie dzieci z uzdolnieniami,
 • prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci, nauczycieli i rodziców;
  1. zapewnienie warunków, metod pracy i opieki dzieciom odpowiednio do ich potrzeb ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności, jeżeli taka występuje;
  2. umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej i religijnej poprzez:

-    przybliżanie tradycji, kultury "Małej Ojczyzny",

-    dbanie o kulturę języka polskiego,

- dostarczanie dzieciom przeżyć podczas przygotowania uroczystości      szkolnych,

 • organizowanie na wniosek rodziców bezpłatnej nauki religii,
 • zapewnienie opieki dzieciom niekorzystającym z nauki religii,
 • planowanie i organizowanie zajęć z wychowania patriotycznego ze zwróceniem uwagi na obchodzone święta narodowe;
  1. zapewnienie warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej;
  2. wspomaganie rodziców w wychowaniu dzieci poprzez:

-  organizuje współpracę z rodzicami,

-  zapoznaje rodziców z zadaniami wychowawczo – dydaktycznymi,

-  zasięga opinii rodziców w sprawach wychowania, opieki i nauczania, uzgadnia     kierunki i zakres realizowanych zadań,

-   udziela bieżących informacji o rozwoju i postępach dziecka,

 

 1. Podczas realizacji zadań i celów  zapewnia się:
  1. wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku;
  2. uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, w tym zaleceń opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz związanych z ewentualnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności;
  3.  zapewnienie równych szans;
  4. umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu;
  5. motywowanie do osiągania celów;
  6. stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności i podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie;
  7. rozwijanie wrażliwości moralnej

dostrzeganie dobra, prawdy i piękna w swoim postępowaniu i postępowaniu innych,

traktowanie swoich potrzeb na równi z potrzebami innych,

wyrażanie własnych myśli i przeżyć;

 1. kształtowanie umiejętności obserwowania zjawisk zachodzących w środowisku przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym;
 2. rozbudzanie ciekawości poznawczej;
 3.  zachęcanie do aktywności badawczej;
 4. rozwijanie wrażliwości estetycznej (plastycznej, muzycznej i ruchowej);
 1. tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni.
 1. W oddziale przedszkolnym sprawuje się opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych. W szczególności:
  1. dzieci są odbierane od rodziców (prawnych opiekunów) lub od osób upoważnionych przez nauczyciela i pracownika obsługi, a następnie przyprowadzane do sali, w której odbywają się zajęcia,
  2. przez cały czas pobytu w szkole dzieci znajdują się pod opieką nauczyciela odpowiedzialnego za nie,
  3. po terenie szkoły dzieci przemieszczają się pod opieką nauczyciela i pracownika obsługi,
  4. pracownik obsługi zaprowadza pojedyncze lub małe grupy dzieci (2–4 osoby) do toalety,
  5. dzieci idące do domu po planowanych zajęciach odprowadzane są przez nauczyciela i pracownika obsługi do szatni,
  6. nauczyciel pozostaje w szatni do momentu rozejścia się wszystkich dzieci,
  7. dzieci odbierane są przez rodziców (prawnych opiekunów) lub osoby upoważnione,
  8. w czasie zajęć poza szkołą (spacery, wycieczki, wyjazdy na konkursy i tym podobne) dzieci znajdują się pod opieką nauczyciela i pracownika obsługi.
 2. Przyprowadzanie i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego  odbywa się na następujących zasadach:
 1. dziecko może być przyprowadzane do oddziału przedszkolnego i odbierane z niego tylko przez osobę mogącą zapewnić pełne bezpieczeństwo (osoba pełnoletnia, sprawna fizycznie),
 2. rodzice mogą upoważnić na piśmie, do przyprowadzania i odbierania dziecka  osobę, która jest w stanie zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo,
 3. rodzice, pisemne, stałe upoważnienie do przyprowadzania i odbierania przez inne osoby dziecka dokonują na specjalnych drukach (Karta upoważnień), które przechowywane są w dokumentacji szkoły. Upoważnienia mogą być aktualizowane w miarę potrzeb,
 4. rodzice lub osoby upoważnione przyprowadzają dziecko lub odbierają bezpośrednio w obecności nauczyciela odpowiedzialnego za dziecko,
 5. osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu. W innym przypadku nauczyciel powiadamia o tym fakcie drugiego rodzica, by ten odebrał dziecko,
 6. nauczyciel nie może wydać dziecka osobie trzeciej na telefoniczną prośbę rodziców. Wymagana jest pisemna zgoda złożona osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów) u dyrektora szkoły lub nauczyciela odpowiedzialnego za dziecko,
 7. rodzice (prawni opiekunowie) przyjmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z oddziału przedszkolnego przez upoważnioną przez nich osobę,
 8. o godzinach przyprowadzania i odbierania dzieci rodzice są informowani na początku roku szkolnego. Godziny te określa ramowy rozkład dnia pracy oddziału,
 9. rodzice zobowiązani są przestrzegać godzin przyprowadzania i odbierania dzieci.
 1. W uzasadnionych przypadkach (oboje rodziców pracują) dziecko może korzystać z opieki w świetlicy szkolnej do godziny 17.00.

 

§ 9a

Świetlica szkolna

 

1.  Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole, szkoła organizuje świetlicę.

 

2.   W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie pod opieką jednego nauczyciela, nie może przekraczać 25.

 

3.    Świetlica pracuje w godzinach 8.00 – 17.00 – o ile jest taka potrzeba.

 

 4. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata złożony w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Libertowie.

 

5. W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

6. Kryteria, o których mowa w ust. 5, mają jednakową wartość -1 punkt.

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu świetlica nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

            1) wiek dziecka do 10 lat 1 punkt

            2) potwierdzony fakt zatrudnienia obojga rodziców – 2 punkty

 

8. Zapisy do świetlicy trwają od 1 do 31 marca, każdego roku. Wnioski wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnianie kryteriów należy składać w sekretariacie szkoły

 

9.. Rekrutacji uczniów do świetlicy dokonuje komisja powołana przez dyrektora szkoły wraz z wychowawcami świetlicy, na podstawie pisemnego wniosku rodziców oraz załączników potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów. .

 

10..    Główne zadania świetlicy to:

a)   zapewnienie uczniom opieki przed zajęciami i po nich,

b)   kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się,

c)   kształtowanie postaw,

d)   organizacja różnych zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci,

e)   pomoc w nauce i przygotowaniu się do lekcji,

f)    kształtowanie nawyków prozdrowotnych związanych z higieną,

11.    Zadania wychowawcy świetlicy:

a)    planuje i organizuje pracę dydaktyczno – wychowawczą w grupie,

b) podejmuje zadania zmierzające do rozwijania zainteresowań uczniów oraz kształtuje umiejętność współpracy w zespole i rozwiązuje konflikty,

c)   troszczy się o zdrowie, bezpieczeństwo dzieci i sprawuje nad nimi stałą opiekę,

d) współpracuje z innymi pracownikami świetlicy, wychowawcami klas, pedagogiem, logopedą i rodzicami uczniów,

e)   prowadzi dokumentację: dziennik zajęć oraz plany pracy,

f)    konsekwentnie stosuje przepisy statutu szkoły, zwłaszcza zapisów dotyczących bezpieczeństwa dzieci oraz odbierania dzieci ze szkoły.

g)   realizuje plan opiekuńczo – wychowawczy świetlicy,

h)   wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika świetlicy i dyrektora szkoły.

 

12.  Przed lekcjami dzieci doprowadzają do świetlicy rodzice, po skończonych lekcjach nauczyciele.

 

13. Każdy uczestnik zajęć świetlicowych jest zobowiązany do przestrzegania ustalonych z Wychowawcą zasad zachowania oraz regulaminu świetlicy.

 

14. Dzieci ze świetlicy odbierane są przez rodziców lub osoby  przez nich upoważnione.  Samodzielny powrót dziecka możliwy jest na podstawie pisemnej zgody rodzica.

 

IV.ORGANY SZKOŁY

 

§10

 

1.      Organami szkoły są:

 • Dyrektor Szkoły
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców,
 • Samorząd Uczniowski.

 

2.      Działalność poszczególnych organów Szkoły nie może być sprzeczna ze Statutem Szkoły.

 

     §11

 

KOMPETENCJE DYREKTORA SZKOŁY

 

1.      Dyrektor szkoły w szczególności:

 

 1. kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
 2. sprawuje nadzór pedagogiczny,
 3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 4. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
 5. w terminie podanym przez OKE, przeprowadza w szkole zewnętrzny sprawdzian w klasie szóstej,
 6. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły w oparciu o obowiązujące przepisy  i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły,
 7. przydziela nauczycielom w porozumieniu z radą pedagogiczną przydział czynności obowiązkowych i nadobowiązkowych,
 8. przydziela czynności innym pracownikom szkoły nie będącymi nauczycielami
 9. zapewnia niezbędne warunki bezpieczeństwa i higieny pracy pracownikom i uczniom
 10. podejmuje decyzje dotyczące przyjęcia uczniów do szkoły
 11. wykonuje inne działania wynikające z przepisów szczegółowych,
 12. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.
 13. zapewnia bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę;
 14. wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego, obowiązku przygotowania przedszkolnego poza szkołą
 15. po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku szkolnego program nauczania  zaproponowany przez nauczyciela


 

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli    i pracowników nie będących nauczycielami.

Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły;
 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły;
 3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

 

3. Dyrektor Szkoły dokonuje oceny pracy każdego nauczyciela i pracowników administracji szkoły.

 

4. Dyrektor Szkoły w wykonaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim.

 

5. Dyrektor Szkoły koordynuje pracą pozalekcyjną, w szczególności w zakresie sportu, turystyki i gimnastyki korekcyjnej.

 

6. Po konsultacji ze związkami zawodowymi Dyrektor ustala wysokość dodatku motywacyjnego dla poszczególnych nauczycieli, zgodnie z przyjętymi kryteriami przyznawania tego dodatku.

 

7. Dyrektor szkoły zapewnia zainstalowanie i aktualizowanie, na komputerach dostępnych dla uczniów, oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogąstanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów.

 

8. Dyrektor szkoły, raz w roku szkolnym, zapewnia zorganizowanie obrotu używanymi podręcznikami na terenie szkoły.

 

§12

 

1. W szkole istnieje stanowisko Dyrektora w Zastępstwie. Dyrektora w Zastępstwie powołuje i odwołuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę oraz Rady Pedagogicznej.

 

2. Dyrektor w Zastępstwie :

 

 1. w okresie nieobecności Dyrektora przejmuje jego wszelkie kompetencje

 

 1. odpowiada za prawidłowy rozkład zajęć lekcyjnych, dyżurów na przerwach  i organizację zastępstw za nieobecnych  nauczycieli

§13

 

KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ

 

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły działającym w zakresie realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 

Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

 

Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych, oraz w miarę potrzeb.

 

Zebrania plenarne mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz na wniosek co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

 

Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady i jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zabrania , zgodnie z regulaminem rady.

 

Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, oraz informacje o działalności szkoły.

 

Rada na swoim plenarnym posiedzeniu zatwierdza w drodze uchwały:
1. Wyniki klasyfikacji i promocji uczniów.
2.  Plan pracy szkoły.
3. Wnioski komisji i zespołów przedmiotowych, stałych i doraźnych komisji powołanych przez radę.
4. Propozycje prowadzenia w szkole eksperymentów dydaktycznych i pedagogicznych, programy autorskie i indywidualny tok nauki uczniów.
5. Wnioski wychowawców klas oraz innych pracowników szkoły w sprawie przyznawania uczniom nagród i wyróżnień oraz udzielania kar do skreślenia z listy uczniów włącznie.
6. Szkolne regulaminy o charakterze wewnętrznym.
7. Projekt statutu szkoły oraz wprowadzane do niego zmiany.
8. Organizacje  i plan wewnętrznego doskonalenia nauczycieli.
9. Na wniosek rodziców program i warunki prowadzenia przedmiotów nadobowiązkowych.

10. Szkolny Zestaw Podręczników

 

Na posiedzeniu plenarnym Rada opiniuje w drodze uchwały:
1. Tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
2. Wnioski dyrektora dotyczące organizacji pracy szkoły.
3. Plan finansowy szkoły oparty na przyznanych szkole limitach.
4. Wnioski o przyznanie nauczycielom i pracownikom szkoły odznaczeń, nagród oraz innych form uznania.
5. Propozycje przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć związanych bezpośrednio z organizacją procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego w ramach przysługującego nauczycielom wynagrodzenia oraz odpłatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
6. Kandydatów do powierzenia funkcji kierowniczej w szkole.

7. Programy nauczania przedstawione do dopuszczenie do użytku szkolnego

8. Propozycje realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w klasach 4-6

 

9, Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, niezgodnych z przepisami prawa.

 

10. O wstrzymaniu uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę, oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ prowadzący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę, w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 

 

11, Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły, lub jego zmian.

 

12, Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły lub innego stanowiska kierowniczego w Szkole

 

13. W przypadku określonym w ust.13 – organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku rade pedagogiczną w terminie 14 dni od otrzymania wniosku.

 

14. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 

15. Rada pedagogiczna ustala swój regulamin. Zebrania rady są protokołowane.

 

16. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw omawianych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców , a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

§14

 

KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

 

 

 1. W szkole działa Rada Rodziców, która jest społecznym organem Szkoły i reprezentuje ogół rodziców uczniów.

 

 1. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych każdego oddziału Szkoły.

 

 1. Rada oddziałowa  wybrana jest w tajnych wyborach przez zebranie rodziców danego oddziału, na pierwszym zebraniu rodziców, w każdym roku szkolnym. W wyborach tych jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

 

 1. Rada Rodziców uchwala regulamin swej działalności, który nie może być sprzeczny ze  statutem Szkoły i w którym, w szczególności określa:
  1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady
  2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rad Oddziałowych oraz wyborów przedstawiciela  wybranej  rady oddziałowej do Rady Rodziców Szkoły.

 

 1. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora, organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny  z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły.

 

 1. Do kompetencji rady rodziców należy:
  1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
  a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
  b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
  2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki, jeżeli jego opracowanie zostało zlecone przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
  3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły

4) opiniowanie propozycji realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w klasach 4-6

 

 

 1. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego lub profilaktyki, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

 

 1. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin Rady Rodziców.

 

 1. Rada Rodziców ma wydzielone konto bankowe.

 

 1. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada Rodziców poprzez dwie upoważnione osoby: przewodniczącego i skarbnika Rady Rodziców.

 

 

§ 15

 

KOMPETENCJE SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO

 

W Szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „samorządem”, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły

Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin, uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym

 

Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:

 

 1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego celami i stawianymi wymaganiami,
 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 3. prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,
 4. prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,
 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem,
 6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

 

 

Rada Samorządu Uczniowskiego reprezentuje wszystkich uczniów we wszystkich sprawach, szczególnie dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.

 

 

§ 16

 

 1. W Szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje (z wyjątkiem partii, organizacji politycznych i sekt religijnych), których celem jest działalność wychowawcza wśród młodzieży albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły, którym Szkołą udostępnia pomieszczenia w miarę swoich możliwości.

 

 1. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje wymienione w punkcie 2 wyraża Dyrektor Szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków ich działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej

 

 

 

§17

 

ZASADY WSPÓŁPRACY ORAZ ROZWIĄZYWANIE SPORÓW MIĘDZY ORGANAMI SZKOŁY

 

 

1.      W celu zapewnienia stałego współdziałania poszczególnych organów Szkoły ustala się następujące zasady porozumiewania się , przepływu informacji o podejmowanych lub planowanych działaniach i decyzjach, oraz postępowanie w przypadku sytuacji spornych;

 

- co najmniej dwa razy w ciągu roku odbywać się będą spotkania wszystkich powołanych organów Szkoły,

- w szczególnych przypadkach na wniosek co najmniej dwóch organów lub Dyrektora Szkoły może zostać zwołane spotkanie nadzwyczajne wszystkich organów Szkoły,

- w miarę bieżących potrzeb przewiduje się możliwość wspólnych spotkań zainteresowanych organów Szkoły, za wiedzą  Dyrektora.

 

2.      Rozstrzyganie sporów między organami Szkoły:

 

 1. w przypadku zaistnienia sporu Dyrektor podejmuje rolę mediatora,
 2. jeżeli spór nie zostaje rozstrzygnięty, dyrektor powołuje zespół złożony z kompetentnych przedstawicieli organów uczestniczących w sporze,
 3. zespół ustala własny tok postępowania przy rozpatrywaniu sporu, w oparciu o regulamin
 4. zadaniem zespołu jest doprowadzenie do konstruktywnego rozstrzygnięcia sporu,
 5. jeżeli spór dotyczy Dyrektora Szkoły, do składu zespołu zaprasza się przedstawiciela organu prowadzącego lub nadzorującego pracę Szkoły (w zależności od rodzaju sprawy spornej),
 6. decyzje zespołu rozstrzygające spór mają charakter wiążący dla stron.

 

§18

 

V.PRACOWNICY SZKOŁY

 

W szkole zatrudnieni są nauczyciele (w tym także pedagog i bibliotekarz) , pracownicy obsługi, a także  pracownicy administracji.

 

Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy służbowej.

 

Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do zapewniania uczniom poczucia bezpieczeństwa od monentu przyjścia do szkoły do momentu  jego wyjścia ze szkoły  poprzez:

reagowanie na wszystkie dostrzeżone sytuacje stanowiące zagrożenia bezpieczeństwa uczniów

zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, a w razie potrzeby – do zawiadomienia pracownika obsługi szkoły o fakcie przebywania osób postronnych

-zawiadamianie dyrektora o wszelkich dostrzeżonych na terenie szkoły zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów

ciągłe monitorowania wejść do szkoły i terenu wokół szkoły ( dotyczy pracowników obsługi szkoły).

§ 19

 

ZADANIA NAUCZYCIELI

 

 

Nauczyciel w swoich zadaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, a także szanowania godności osobistej ucznia jako elementami nadrzędnymi.

Rzetelnie realizuje podstawowe funkcje szkoły; dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą szkoły.

Dąży do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej

Kształci i wychowuje młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku dla pracy

Dba o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów i światopoglądów

Rozpoznaje poziom i postępy ucznia w opanowaniu wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny zgodnie z zasadami zawartymi w szkolnym systemie oceniania

Stymuluje swą postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, w tym także ich zainteresowania i zdolności

Wybiera podręcznik spośród dopuszczonych do użytku szkolnego i opracowuje program nauczania

Spełnia wymogi zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego

Kwalifikuje uczniów na zajęcia wyrównawcze

Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii PPP dostosować wymagania edukacyjne, w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programów nauczania, indywidualizuje pracę.

Dba o wysokie wyniki nauczania

Motywowanie uczniów do udziału w konkursach

Aktywnie współpracuje z wychowawcami klas

Każdy nauczyciel ma obowiązek aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły, w codziennym tworzeniu prawdziwie humanistycznych wartości, propagowaniu i umacnianiu dobra placówki

Nauczyciel zobowiązany jest do współpracy z biblioteką szkolną w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej

Przestrzega tajemnicy służbowej

Dba o powierzony mu sprzęt i pomoce

Zobowiązany jest do przestrzegania przepisów oświatowych, BHP, przeciwpożarowych, a także wszystkich regulaminów stosowanych w szkole i zarządzeń dyrektora.

Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć edukacyjnych.

W szczególnej sytuacji nauczyciel może wyjść z klasy podczas zajęć, pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmie w tym czasie inny pracownik szkoły.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroba itp.) dopuszczalne jest łączenie grup uczniów (również całych klas) i przekazanie jednemu nauczycielowi opieki nad grupą.

Nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy, jeśli nie jest w stanie zapewnić mu odpowiedniej opieki pracownika szkoły.

Jako członek rady Pedagogicznej ma obowiązek uczestnictwa we wszystkich jej posiedzeniach, posiadając prawo wypowiadania się na każdy temat poruszanych na radzie problemów, z zachowaniem ogólnie przyjętych zasad kultury i poszanowaniem godności pozostałych osób.

Nauczyciel ma obowiązek realizować zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów.

Nauczyciel oddziału przedszkolnego przeprowadza diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

 

§19a

 

ZADANIA WYCHOWAWCY KLASY

 

 

 1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu   z nauczycieli, uczącemu w danym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.
 2. Dla zapewnienia skuteczności i ciągłości pracy wychowawczej wskazane jest aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego
 3. Formy spełniania zadań wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły
 4. W uzasadnionych przypadkach może nastąpić zmiana wychowawcy.
 5. W przypadku wniosku 2/3 rodziców danego oddziału o zmianę wychowawcy przyjmuje się sposób postępowania, jaki stosuje się przy rozstrzyganiu sporów między organami Szkoły.
 6. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami zespołu klasowego, oraz:

Kształtowanie atmosfery dobrej pracy, życzliwości, koleżeństwa i przyjaźni wśród uczniów,

Współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie, której jest wychowawcą, pedagogiem szkolnym i rodzicami,

Inicjowanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce, otaczanie opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i losowej oraz organizowanie niezbędnej pomocy w tym zakresie,

Systematyczne informowanie uczniów o postępach w nauce, trudnościach rozwojowych i zachowaniu uczniów na terenie szkoły oraz organizowanie wzajemnych kontaktów między rodzicami i nauczycielami i dyrekcją szkoły,

Organizowanie procesu orientacji zawodowej,

Inicjowanie samorządnej działalności uczniów poprzez stwarzanie dogodnych warunków do statutowej działalności organizacji uczniowskich i młodzieżowych oraz sprawowanie opieki nad samorządem klasowym,

Systematyczne oddziaływanie na wychowanków, w celu ukształtowania ich poczucia odpowiedzialności za własne czyny, wyrabianie pożądanych postaw moralnych i obywatelskich nacechowanych zdolnością dostrzegania i rozwiązywania problemów środowiska,

Wyrabianie u uczniów trwałych nawyków uczestnictwa w życiu szkoły i zajęciach pozalekcyjnych,

Czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego, ustalanie przyczyn absencji, organizowanie pomocy dla tych uczniów, którzy z powodu nieobecności mają trudności z uzupełnieniem braków,

Prowadzienie określonej przepisami dokumentacji pracy dydaktyczno - wychowawczej w klasie,

Ustalanie treści i  formę godzin do dyspozycji wychowawcy,

Prowadzenie obserwacji psychologicznej uczniów i dokumentowanie jej, kierowanie do poradni psychologiczno - pedagogicznej,

Rozpoznawanie środowiska wychowawczego ucznia,

Udzielanie wsparcia rodzinom  patologicznym.

 

 1. Wychowawca utrzymuje stały kontakt z rodzicami uczniów w celu:

 

poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych

 

udzielania rodzicom pomocy  w ich oddziaływaniach wychowawczych i otrzymania wsparcia

 

informowania rodziców o postępach w nauce i zachowaniu  się uczniów

 

włączanie rodziców w życie klasy i szkoły

 

zapoznania rodziców z planowanymi działaniami wychowawczymi dotyczącymi zespołu klasowego

 

zapoznania rodziców ze statutem szkolnym i programem wychowawczym

 

 1. Wychowawca współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności uczniów, także zdrowotnych.

 

 1. Wychowawca współpraca z Sądem dla Nieletnich , Policją w sprawach uczniów zdemoralizowanych lub wchodzących w konflikt z prawem

 

 1. Obowiązkiem wychowawcy jest wykonywanie czynności administracyjnych , związanych z:

 

 1. prowadzeniem dziennika i arkuszy ocen
 2. wypisywaniem świadectw
 3. zarządzeniami dyrektora szkoły, oraz uchwałami rady pedagogicznej

 

 1. Składanie ustnych i pisemnych sprawozdań z przebiegu swej pracy na posiedzeniach Rady Pedagogicznej

 

 

 1. Wychowawca klasy  ma prawo do korzystania w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych

 

 1. Początkujący wychowawca korzysta w swej pracy ze wsparcia dyrektora szkoły i innych doświadczonych nauczycieli – wychowawców

 

 

 

 

 

§19b

 

ZADANIA WYCHOWAWCY ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 

 

1. Nauczyciel wychowawca oddziału przedszkolnego prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą. Jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych dzieci.

2. Nauczyciel wychowawca oddziału przedszkolnego zobowiązany jest do realizacji zadań, a w szczególności:

1) ponosi odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,

2) tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania,

3) prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i odpowiada za jej jakość,

  4) współpracuje z rodzicami i ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną

 

3. Nauczyciel wychowawca oddziału przedszkolnego prowadzi dziennik zajęc stanowiący dokumentację pedagogiczną dotyczącą oddziału zgodnie  z odrębnymi przepisami.

4. Nauczyciel wychowawca oddziału przedszkolnego prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentuje te obserwacje.

5. Nauczyciel wychowawca oddziału przedszkolnego, na podstawie realizowanego programu i wynikających z niego zadań, opracowuje roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej, który przedstawia rodzicom.

6. Nauczyciel wychowawca oddziału przedszkolnego ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

7. Nauczyciel wychowawca oddziału przedszkolnego otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i utrzymuje kontakty z ich rodzicami w celu:

1) poznania, ustalania potrzeb rozwojowych ich dzieci,

   2) informowania o zadaniach wynikających z realizowanego programu

3) przekazywania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju

4) ustalania form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

   5) włączania ich w działalność przedszkola

 

 

 

§20

 

 

ZESPOŁY NAUCZYCIELSKIE I ICH ZADANIA

 

 

1. W szkole tworzy się zespoły nauczycielskie, spełniające różne zadania. Przewodniczącego każdego z zespołów powołuje dyrektor szkoły

 

2. W szkole działa zespół nauczycieli OP i klas 1-3.  Do jego zadań należy głównie:

 1. opiniowanie programów z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku w szkole
 2. analiza skuteczności edukacyjnej wybranych programów
 3. właściwa korelacja między przedmiotowa treści programowych
 4. rozwiązywanie problemów bieżących

 

3. W szkole działa zespół nauczycieli klas 4-6.  Do jego zadań należy głównie:

 1. opiniowanie programów z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku w szkole
 2. analiza skuteczności edukacyjnej wybranych programów
 3. właściwa korelacja między przedmiotowa treści programowych
 4. rozwiązywanie problemów bieżących

 

 

4. Nauczyciele wychowawcy klas oraz pedagog i logopeda szkolny tworzą zespół wychowawczy. Do  zadań tego zespołu należy:

 1. Udział w planowaniu zadań wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych szkoły
 2. wymiana doświadczeń i doradztwo dotyczące sposobu realizacji  pracy wychowawczej
 3. opracowywanie i modyfikacja szczegółowych kryteriów oceny z zachowania, oraz współpraca z samorządem uczniowskim w tej materii
 4. współpraca przy konstruowaniu rocznych planów wychowawczych
 5. opracowywanie tematyki spotkań z rodzicami oraz terminarza zebrań i dni otwartych dla rodziców
 6. rozwiązywanie bieżących problemów wychowawczych
 7. opiniowanie przygotowywanych przez  nauczycieli innowacji pedagogicznych
 8. pomoc przy organizacji WDN /wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli/

Zespół wychowawczy zbiera się w miarę potrzeb.

 

 

 

5. Zespoły problemowo – zadaniowe tworzone są w celu realizacji jednego , konkretnego zadania i po jego wykonaniu są rozwiązywane. Ich  charakter jest doraźny i ma na celu głównie:

 1. rozwiązywanie problemów, związanych z organizacją pracy szkoły, dydaktyką i innych
 2. przygotowanie projektu zmian w statucie szkoły
 3. przygotowanie uroczystości środowiskowych
 4. przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej zgodnie z rocznym planem nadzoru dyrektora szkoły

 

 

 

 

§21

 

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

 

 

 

Na terenie Szkoły – Pedagog szkolny odpowiedzialny jest w imieniu Dyrektora szkoły za organizację pomocy psychologiczno- pedagogicznej, którą realizują wszyscy nauczyciele szkoły.

W tym celu pedagog podejmuje m. in. następujące zadania:

 

Koordynuje rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizę przyczyn niepowodzeń szkolnych

 

Rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego

 

Bierze merytoryczny udział w zapisach dzieci do szkoły /diagnozowanie środowiska i potencjału ucznia/

 

Dba o realizacje obowiązku szkolnego przez ucznia

 

Określa formy i sposoby udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb

 

Organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli

 

Nawiązuje i utrzymuje współpracę z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi /PPP/

 

Podejmuje oraz koordynuje podejmowanie przez nauczycieli działań profilaktyczno – wychowawczych, wynikających z programu wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli

 

Podejmuje działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

 

Koordynuje prace komisji pomocy materialnej uczniom

 

Wspiera rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, a także udziela rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowaniu ich własnych dzieci

 

Popularyzuje w różnych formach najnowsze osiągnięcia w dziedzinie psychologii i pedagogiki wśród nauczycieli i rodziców

 

Podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach trudnych i kryzysowych

 

Współpracuje z Policją, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Ośrodkiem Pomocy Terapeutycznej dla chłopców w zakresie profilaktyki i prewencji a także w realizacji zadań zleconych przez Dyrektora Szkoły

 

Formułuje wnioski i corocznie informuje Radę Pedagogiczną o organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 

 

Do realizacji tych zadań pedagog szkolny powinien:

 

posiadać i realizować roczny plan pracy

zapewnić możliwość kontaktu dla uczniów, rodziców zarówno przed południem , jak i w godzinach późniejszych

brać udział w zebraniach z rodzicami

współpracować w sposób bieżący i ciągły z organami szkoły, organizacjami pozaszkolnymi, wychowawcami klas, nauczycielami, oraz rodzicami w  rozwiązywaniu problemów opiekuńczo – wychowawczych

prowadzić rzetelnie dokumentację, w tym:

dziennik pracy

ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki dydaktyczno – wychowawczej

teczki uczniów objętych opieka  PPP

wyniki ankiet przeprowadzanych wśród rodziców i dzieci

korespondencję z sądem

teczkę Komisji Pomocy Materialnej Uczniom

teczkę współpracy z organizacjami pozaszkolnymi w zakresie prewencji i profilaktyki

 

przygotować dokumentację do uruchomienia dodatkowych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej / np.nauczanie indywidualne/

przedkładać Dyrektorowi szkoły semestralne sprawozdania z realizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej, wraz z wnioskami na przyszłość

 

 

 

 

 

 

§22

 

ZADANIA BIBLIOTEKARZA

 

 

W Szkole działa biblioteka, która jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela oraz popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

 

Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy Szkoły, na zasadach określonych w regulaminie biblioteki.

 

Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

 

Zadaniem bibliotekarza jest:

 

-systematyczna praca z księgozbiorem, jego opracowaniem i uaktualnianiem według potrzeb,

-uzupełnianie księgozbioru według zapotrzebowania i warunków finansowych Szkoły,

- dbałość o księgozbiór i pomieszczenie biblioteczne,

- systematyczne i cykliczne prowadzenie lekcji bibliotecznych dla wszystkich klas,

- prowadzenie akcji popularyzujących czytelnictwo.

 

5.      Biblioteka szkolna działa w oparciu o wewnętrzny regulamin  i plan pracy zatwierdzony przez Dyrektora,

 

 

 

 

 

§23

 

 

ZADANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

 

 

W szkole zatrudnia się pracowników obsługi i administracji. Grupa ta podlega przepisom prawa pracy i innym zarządzeniom , dotyczącym tej grupy pracowniczej.

Do zadań pracowników administracji i obsługi należą w szczególności:

 

Troska o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, poprzez sprawną organizację pracy, w oparciu o przestrzeganie przepisów porządkowych, BHP, p.poż

 

Rzetelne wywiązywanie się z powierzonych obowiązków, zgodnie z przydziałem czynności i poleceniami przełożonego

 

Przestrzeganie Regulaminu Pracy i zarządzenia dyrektora szkoły w sprawie   bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki.

 

Poszanowanie mienia szkolnego

 

Przestrzeganie zasad współżycia społecznego

 

Przestrzeganie tajemnicy służbowej

 

 

 

 

 

 

VI.UCZNIOWIE SZKOŁY, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

Obowiązki Ucznia

 

§ 24

 

Każdy uczeń Szkoły ma obowiązek:

dbać o honor Szkoły, znać jej historię i hymn, szanować i wzbogacać jej tradycję,

szanować symbole Szkoły,

godnie reprezentować ją na zewnątrz.

 

Podstawowym obowiązkiem ucznia jest systematyczna, wytrwała praca nad wzbogacaniem i utrwalaniem swojej wiedzy i umiejętności oraz:

 1. aktywny udział w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie
 2. rozwijanie zdolności i zainteresowań
 3. odpowiedzialność za własne życie, zdrowie i prawidłowy rozwój
 4. bezpieczne zachowanie wobec innych uczniów i pracowników szkoły
 5. dbanie o ład i porządek w szkole
 6. przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie Szkoły
 7. usprawiedliwianie, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych,
 8. dbanie o schludny wygląd oraz noszenie odpowiedniego stroju
 9. stosowanie się do przyjętych w szkole warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły
 10. właściwe zachowanie uczniów wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów.

 

 

 

§ 24a

 

 

 1. Wszystkich uczniów obowiązuje udział w zajęciach edukacyjnych, przygotowywanie się do nich oraz właściwe zachowanie się w ich trakcie czyli uczeń ma obowiązek:

 

 1. systematycznie uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć,
 2. przybywać na zajęcia punktualnie,
 3. w razie spóźnienia – wejść do sali, w której odbywają się zajęcia,
 4. systematycznie przygotować się do zajęć szkolnych zgodnie z poleceniami nauczycieli,
 5. samodzielnie i terminowo odrabiać zadania domowe,
 6. przynosić podręczniki i przybory zgodnie z poleceniem nauczyciela.
 1. W czasie zajęć uczeń powinien:
  1. zachować należytą uwagę,
  2. brać czynny udział w zajęciach wykonując przydzielone zadania,
  3. właściwie reagować na polecenia i wskazówki nauczycieli,
  4. zgodnie współpracować w zespole uczniowskim,
  5. z szacunkiem odnosić się do nauczyciela i kolegów,
  6. samodzielnie pracować podczas zajęć,
  7. nie podpowiadać i nie korzystać z podpowiedzi
  8. nie przeszkadzać innym uczniom i nauczycielowi.

3. Każdy uczeń  na początku roku szkolnego zakłada zeszyt do korespondencji mający formę zwykłego zeszytu 32 kartkowego z ponumerowanymi stronami. Na pierwszej stronie powinny znajdować się następujące informacje:

 

- imię i  nazwisko ucznia

- imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz wzory ich podpisów

- pieczątka szkoły

- podpis wychowawcy klasy

 

Zeszyt do korespondencji jest miejscem, w którym uczniowie obowiązkowo zapisują ważne informacje do przekazania rodzicom (np. o odwołanych lekcjach, zmianie podziału godzin, planowanej wycieczce, wydarzeniach klasowych oraz szkolnych) , a także rodzice (prawni opiekunowie ) wpisują do niego usprawiedliwienia nieobecności oraz zwolnienia w formie ustalonej w statucie. Zapoznanie się z wpisaną w zeszycie do korespondencji informacją rodzic potwierdza poprzez złożenie podpisu.

 

 

§ 24b

 

Ustala się następujące zasady usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych:

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek usprawiedliwia nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych z podaniem przyczyny nieobecności.
 2. Usprawiedliwienia są przyjmowane przez wychowawcę klasy w formie pisemnej  lub przedstawiane osobiście przez rodzica (prawnego opiekuna) w terminie do 7 dni od powrotu ucznia do szkoły po czasowej nieobecności.
 3. W uzasadnionych przypadkach wychowawca może odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia z podaniem przyczyny. W przypadku rozbieżnych stanowisk ostateczną decyzję podejmuje dyrektor.
  1. Rodzic (prawny opiekun) może zwolnić ucznia z części zajęć edukacyjnych w danym dniu osobiście odbierając dziecko ze szkoły lub w formie pisemnej. Forma pisemna winna zawierać datę i dokładną godzinę opuszczenia szkoły przez ucznia, powód zwolnienia oraz zobowiązanie do przejęcia odpowiedzialności za powrót dziecka do domu.
  2. Decyzję o zwolnieniu podejmuje nauczyciel uczący w tym czasie ucznia w porozumieniu z wychowawcą klasy a w przypadku nieobecności wychowawcy z dyrektorem szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

§ 24c

 

Zasady ubierania się na terenie szkoły

 

1. W szkole obowiązuje uczniów ubiór skromny, czysty i estetyczny, w kolorach o spokojnej tonacji. Ubiór powinien być dostosowany do panujących warunków atmosferycznych.

2. Ubiór nie może posiadać nadruków i naszywek o nieprzyzwoitej treści.

3. Sukienki, spódnice i bluzki muszą mieć odpowiednią długość zasłaniającą brzuch, dekolt, plecy, uda i ramiona. Ubrania nie mogą eksponować bielizny osobistej.

4. Uczeń zobowiązany jest dbać o swój schludny wygląd zewnętrzny, a w szczególności:

a) nie może stosować makijażu,

b) nie może mieć pomalowanych paznokci,

c) zachowuje schludną fryzurę i naturalny kolor włosów - zakazane jest farbowanie włosów, robienie dredów, robienie trwałej ondulacji, itp.,

5. Fryzury uczniów muszą odpowiadać zasadom higieny, a także nie mogą przeszkadzać w pisaniu, czytaniu czy na lekcjach wychowania fizycznego.

6. Zakazane jest noszenie biżuterii, która może zagrażać zdrowiu lub bezpieczeństwu.

7. W szkole obowiązuje obuwie zamienne typu „halówki”, z jasna podeszwą

8. Podczas uroczystości szkolnych  uczniów obowiązuje strój galowy, tj.:

a) dziewczęta - czarna lub granatowa spódnica lub spodnie, ewentualnie czarny lub granatowy kostium czy żakiet lub sweter oraz biała bluzka z kołnierzykiem, krawat szkolny.

b) chłopcy - czarne lub granatowe spodnie, ewentualnie  czarny lub granatowy garnitur lub pulower czy sweter oraz biała koszula i szkolny krawat.

9. Zabrania się przynoszenia do szkoły akcesoriów i noszenia stroju świadczących o przynależności do grup subkulturowych.

 

 

§ 24d

 

 

Zasady korzystania z telefonów komórkowych.

 

1. Ustala się następujące warunki korzystania  z telefonów komórkowych  na terenie szkoły:

 

 1. Posiadany przez ucznia telefon komórkowy  w czasie zajęć edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych oraz  uroczystości szkolnych pozostaje wyłączony.

 

 1. Korzystanie z w/w urządzenia jest dozwolone wyłącznie podczas przerw oraz przed i po lekcjach,  w celu skontaktowania się z rodzicami/ opiekunami prawnymi w sprawach pilnych. W razie potrzeby, uczeń zawsze może skorzystać z telefonu stacjonarnego w sekretariacie szkoły.

 

 1. Zabronione jest używanie telefonów komórkowych w celu  :
  1. nagrywania filmów
  2. robienia zdjęć
  3. rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów, gier, zdjęć, filmów oraz proponowanie i  nakłaniania do ich oglądania
  4. grania w gry
  5. słuchania muzyki
  6. przesyłania plików (filmy, zdjęcia, utwory muzyczne, itp.)
  7. oglądania filmów
  8. korzystania z Internetu

 

 1. Nauczyciel może sprawdzić w jakim celu i w jaki sposób uczeń korzysta z telefonu komórkowego na terenie szkoły.  

 

 1. Zabronione jest przynoszenie do szkoły innych urządzeń elektronicznych służących do słuchania muzyki, oglądania filmów, korzystania z Internetu, grania w gry

 

2. Wobec ucznia, który nie przestrzega zasad opisanych w ust.1 pkt 1-3 stosuje się następujące sankcje:

 

 1. Polecenie wyłączenia urządzenia i położenia go w widocznym, wskazanym przez nauczyciela miejscu do czasu zakończenia zajęć. Ten fakt zostaje odnotowany w zeszycie uwag o zachowaniu.

 

 1. W sytuacjach, gdy posiadane przez ucznia urządzenie zostało użyte w sposób naruszający dobra osobiste innych osób lub w sposób niezgodny z prawem , uczeń w obecności świadka musi pozostawić wyłączone urządzenie w gabinecie dyrektora szkoły do czasu przybycia wezwanego w tej sprawie rodzica lub funkcjonariusza policji.

 

 

3. Korzystanie przez uczniów ze szkolnej sieci Wi-Fi jest dozwolone wyłącznie na polecenie i pod nadzorem nauczyciela.

 

4. SZKOŁA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TELEFONY KOMÓRKOWE ORAZ INNE URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE. UCZEŃ PRZYNOSI JE NA ODPOWIEDZIALNOŚĆ RODZICÓW.

 

 

.

 

§ 24e

 

 1. Uczniowie zobowiązani są do właściwego zachowanie wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów, czyli:
  1. przestrzegania ogólnie przyjętych norm grzecznościowych;
  2. nienaruszania nietykalności osobistej innych;
  3. poszanowania godności osobistej innych.
 2. Zabronione są wszelkie działania i zachowania agresywne, tj.:
  1. używanie wulgarnych słów, zwrotów i gestów;
  2. stosowanie wszelkich form przemocy fizycznej (bicie, kopanie, popychanie, podkładanie nóg, itp.);
  3. stosowanie wszelkich form przemocy psychicznej (wyśmiewanie, przezywanie, poniżanie, itp.);
  4. zastraszanie i wymuszanie określonych zachowań.

 

 1. Zabranie się przynoszenia do szkoły niebezpiecznych przedmiotów i substancji mogących stanowić zagrożenie dla osób przebywających w szkole.

Pod pojęciem niebezpiecznych przedmiotów należy rozumieć: wszelkiego rodzaju noże i inne ostre narzędzia, druty, kije, zapałki i zapalniczki, sznurki, żyłki, łańcuchy i inne nie wymienione tutaj mogące służyć do niszczenia mienia lub ranienia osób.

Pod pojęciem niebezpiecznych substancji należy rozumieć wszelkie substancje chemiczne o charakterze żrącym, drażniącym, trującym bądź odurzającym

 

§ 24 f

 

Przestrzeganie zapisów  w paragrafach § 24, 24a-e  ma wpływ na ocenę zachowania i uwzględnione jest w kryteriach oceny zachowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 25

 

Prawa Ucznia

 

 1. Prawo do znajomości swoich praw
 2. Prawo do nauki i właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej
 3. Prawo do informacji o ocenach, o wewnątrzszkolnym systemie oceniania i wymaganiach edukacyjnych, kryteriach oceniania oraz ustalonych  sposobach kontroli postępów w nauce.
 4. Prawo do wolności wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób i nie ma charakteru subkultury
 5. Prawo do zrzeszania się w organizacjach i stowarzyszeniach działających na terenie szkoły, których celem statutowym jest wzbogacanie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 6. Prawo do opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, poniżającego traktowania oraz ochrony przed uzależnieniami, demoralizacją i poszanowania jego godności.
 7. Prawo do życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
 8. Rozwijanie zainteresowań, zdolności i talentów.
 9. Prawo do sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz równego traktowania wobec prawa szkolnego.
 10. Prawo do pomocy w przypadku trudności w nauce – w ramach zespołów wyrównawczych i reedukacyjnych.
 11. Prawo do korzystania z poradnictwa psychologicznego i pomocy stypendialnej..
 12. Prawo do korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych.

 

 

 

 

 

§ 26

 

 

Nagrody i wyróżnienia dla uczniów

 

 

1.         Uczeń jest nagradzany za rzetelną naukę, wzorową postawę i wybitne osiągnięcia w następujący sposób:

 

a) pochwała wychowawcy, Dyrektora lub innego pracownika Szkoły wobec klasy albo Szkoły,

b) dyplomy, nagrody rzeczowe, np. książki,

c) listy pochwalne do rodziców

d) nagrody lub wyróżnienia przyznane przez władze oświatowe lub pozaszkolne instytucje według odrębnych zasad / dotyczy osiągnięć w konkursach i zawodach/

e) świadectwo z wyróżnieniem na zasadach określonych w rozporządzeniu MEN

wpis do Złotej Księgi Szkoły – specjalne wyróżnienie dla uczniów, którzy osiągnęli ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów średnią ocen 5,0 nie mają oceny dobrej, a z zachowania otrzymali ocenę wzorową. Niezależnie od tego kryterium Rada Pedagogiczna może przyznać wpis do Złotej Księgi za wybitne osiągnięcia

f) przyznanie stypendium dyrektora szkoły za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.

g) typowanie do stypendium Wójta Gminy Mogilany

 

 

 

§ 27

 

Kary stosowane dla uczniów

 

Za nieprzestrzeganie postanowień zawartych w Statucie i regulaminie Samorządu Uczniowskiego uczeń ponosi karę:

 

 • upomnienie wychowawcy klasy,
 • upomnienie z wpisem do dziennika ucznia,
 • upomnienie lub nagana dyrektora udzielona wobec całej Szkoły,
 • zawieszenie na czas określony prawa do udziału w imprezach szkolnych lub do reprezentowania Szkoły w imprezach pozaszkolnych,
 • obniżenie przewidywanej oceny klasyfikacyjnej śródrocznej lub końcoworocznej z zachowania o jeden lub więcej stopni w zależności od wagi popełnionego czynu
 • przeniesienie do równoległej klasy na czas określony lub na stałe,
 • przeniesienie do innej szkoły – na wniosek Dyrektora Szkoły decyzję wydaje Kurator Oświaty

 

Wniosek do KO w sprawie przeniesienia ucznia do innej szkoły kierowany jest przez dyrektora, po konsultacji z Radą Pedagogiczną, jeśli:

 

wcześniej nałożone kary nie spełniły zadań wychowawczych, z zachowaniem gradacji kar i ich adekwatności do przewinień  ucznia

wykroczenia ucznia mają charakter przestępczy

 

Wykonanie kary może być zawieszone na czas próby, nie dłuższy jednak niż pół roku, jeśli uczeń otrzyma poręczenie jednego z organów Szkoły, bądź poręczenie zainteresowanych rodziców lub opiekunów.

 

Szkoła zawiadamia rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego kary regulaminowej.

Uczeń lub jego rodzice mają prawo złożyć pisemne odwołanie od kary do Dyrektora Szkoły w terminie do siedmiu dni

Powołana przez Dyrektora komisja rozpatruje odwołanie i podejmuje decyzję     

Skład komisji dyscyplinarnej:

Dyrektor – jako przewodniczący

wychowawca klasy,

pedagog szkolny,

przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego wybrany przez ucznia,

strony zainteresowane (bez prawa uczestniczenia w głosowaniu)

 

 

Od  kary nałożonej przez dyrektora szkoły istnieje możliwość odwołania się do Kuratora Oświaty.

Decyzja Kuratora jest ostateczna.

 

 

 

 

 

 

 

§ 28

 

VII.WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

 

 

 

 1. Ocenianiu podlegają:

 1. osiągnięcia edukacyjne ucznia;
 2. zachowanie ucznia. 

 

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
 1. wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
 2. wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.

 

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 

1)informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

 

 1. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

 

 1. udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

 

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

 

5) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.

 

 6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 

 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

 

 1. ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

 

 1. ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

 

 1. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

 

 1. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

 

 1. ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych  ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

 

 1. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

 

§29

 

1. Rok szkolny w Szkole jest podzielony na dwa półrocza:

I   –  od 1 września do ferii zimowych,

II – od pierwszego dnia po dwutygodniowych feriach zimowych do zakończenia zajęć dydaktycznych.

 

2. W szkole obowiązują dwa terminy klasyfikacyjne, klasyfikacja śródroczna  w ostatnim tygodniu I-ego półrocza i klasyfikacja roczna na tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktycznych.

 

 

STOPNIE OBOWIĄZUJĄCE I TRYB OCENIANIA

 

§ 30

 

 1.  Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
 1. bieżące;
 2. klasyfikacyjne:
 1. śródroczne i roczne,
 2. końcowe.

 

 1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

 

 1. Ocena  klasyfikacyjna śródroczna i roczna uczniów klas I – III jest oceną opisową, z zastrzeżeniem  pkt. 5.

 

 1. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w ust.3, uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

 

 1. Ocena opisowa w klasach I-III obejmuje opis następujących, wiodących umiejętności i osiągnięć ucznia:
 1. czytanie
 2. wypowiedź ustna
 3. słuchanie
 4. pisanie
 5. obliczanie
 6. rysowanie i malowanie
 7. śpiew oraz gra na prostym instrumencie
 8. tworzenie
 9. badanie
 10. organizacja własnych działań
 11. doskonalenie się
 12. kontakty społeczne i umiejętność współpracy

 

 1. Ocenę z przedmiotu „religia” ustala się wg skali:

 

słownie

cyfrą

skrótem

celująca

6

cel

bardzo dobra

5

bdb

dobra

4

db

dostateczna

3

dst

dopuszczająca

2

dop

niedostateczna

1

ndst

 

 

 1. Ocena bieżąca uczniów klas I-III wyraża się stopniami:

 

słowne

cyfrą

celujący

6

bardzo dobry

5

dobry

4

dostateczny

3

dopuszczający

2

niedostateczny

1

 

 

Ponadto, przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz stopni stosuje się:

 • ocenę opisową
 • krótkie wyrażenia np. „Brawo”, „Wspaniale”, „Popracuj”, „Słabo”
 • umowne symbole graficzne np. uśmiech, słoneczko, chmurka, gwiazdka (ich stosowanie pełni rolę wartościowania pracy ucznia)

 

8. Począwszy od klasy IV uczniowie oceniani są w stopniach wg. następującej skali:

 

 

nazwa stopnia

cyfra

skrót

1)

celujący

6

cel

2)

bardzo dobry

5

bdb

3)

dobry

4

db

4)

 dostateczny

3

dst

5)

dopuszczający

2

dop

6)

niedostateczny

1

ndst

 

 

8a. Skala ta obowiązuje zarówno w ocenianiu bieżącym, jak i klasyfikacyjnym śródrocznym i rocznym. W ocenianiu bieżącym, jak i klasyfikacyjnym śródrocznym można stosować plusy i minusy z wyjątkiem ocen celującej i niedostatecznej.

 

9. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust. 8 pkt.1-5.

 

10. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust.8 pkt.6.

 

11. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki i muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego - także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 

12. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

 

 

ZASADY DODATKOWE

 

§31

 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego, nie później niż 15 września,  informują ustnie uczniów, a na pierwszym zebraniu rodziców (prawnych opiekunów) o:

 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez uczniów poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

 

2)   sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

 

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

 

2. Do dnia 15 września wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów z poszczególnych przedmiotów umieszczane są na stronie internetowej szkoły oraz w wersji papierowej przekazane do biblioteki szkolnej do wglądu dla rodziców (prawnych opiekunów) oraz uczniów.

 

3. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego, nie później niż 30 września, informuje ustnie uczniów, a na pierwszym zebraniu rodziców (prawnych opiekunów) o:

 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

 

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

 

3) możliwości zapoznania się z wymaganiami edukacyjnymi, sposobami sprawdzania osiągnięć uczniów z każdego przedmiotu w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.

 

3a. Jeśli rodzice (opiekunowie prawni) są nieobecni na pierwszym zebraniu, wychowawca wpisuje informację o dostępności powyższych dokumentów w bibliotece i na szkolnej stronie internetowej oraz zapisów dotyczących procedur wymienionych w §31.1.3 oraz  §31.3.1-3 w statucie szkoły, dostępnym na szkolnej stronie internetowej.

 

4. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

 

5.Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. Uzasadnienie przygotowane jest w formie pisemnej, w oparciu o wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z danego przedmiotu oraz dokumentację dotyczącą oceniania i prac pisemnych ucznia.

 

6. Sprawdzone  i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). Prace kontrolne nauczyciel przechowuje do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym.

 

7. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) szkoła może udostępnić do wglądu dokumentację egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności przeprowadzonego w wyniku wniesionych zastrzeżeń, protokół z prac komisji rozpatrującej zastrzeżenia do rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

8. Dokumentacja, o której mowa w ust. 6 i 7. udostępniana jest do wglądu na terenie szkoły w obecności nauczyciela lub wyznaczonego pracownika szkoły. Dokumentacja ta nie może być wynoszona za szkoły.

 

8a. Z dokonanego wglądu w dokumentację, o której mowa w ust.7 sporządza się adnotację. Nie mogą być sporządzane kopie tej dokumentacji.

 

9.Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

 

10. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w  §31.1.1-2 do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

 

 1. posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;

 

 1. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;

 

 1. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej- wskazującą na potrzebę takiego dostosowania - na podstawie tej opinii;

 

 1. nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;

 

  5)   posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia    określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego- na podstawie tej opinii.

   

10a. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w §31.1.1-2, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

10b. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w §31.1.1-2, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

 1. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

 

12. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 

13. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub zajęć komputerowych na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 

14. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć , o którym mowa w ust.12, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej , w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

15. Nauczyciel wychowania fizycznego zwalnia w dniu bieżącym z ćwiczeń ucznia, który zgłasza złe samopoczucie i ogólną niedyspozycję.

 

16. Na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym  poradni specjalistycznej, oraz na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dyrektor szkoły zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego.

 

17. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust.16, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

18. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo „zwolniona”.

 

19. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych w następujących przypadkach:

 1. z powodu choroby trwającej dłużej niż 5 dni roboczych ( na uzupełnienie wiadomości uczeń ma ­­­­tydzień)
 2. z powodu dłuższego pobytu w sanatorium bądź uzdrowisku ( ilość dni na uzupełnienie wiadomości uczeń ustala z nauczycielem prowadzącym przedmiot)
 3. wskutek wypadków losowych usprawiedliwionych przez rodzica
 4. w związku z trudną sytuacją materialną (brak podręczników we wrześniu) i przeżyciami traumatycznymi

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE

 

§32

 

1. W szkole przyjęto ogólną skalę wymagań edukacyjnych, stanowiących podstawę szczegółowych wymagań edukacyjnych na wszystkich przedmiotach.

 

2. Wymagania na stopień dopuszczający tzw. konieczne obejmują treści wyznaczone przez główne cele i centralne elementy materiału nauczania, ale nie wyczerpują one osiągnięć związanych z tymi celami i treściami nauczania. Nie powinny one przekraczać 30% całego programu.

 Są to treści:

 • całkowicie niezbędne w dalszej nauce,
 • łatwe do opanowania,
 • bezpośrednio użyteczne w życiu.

 

3. Wymagania na stopień dostateczny tzw. podstawowe obejmują nadal treści wyznaczone przez główne cele i centralne elementy materiału nauczania, i nadal nie wyczerpują osiągnięć związanych z tymi celami i treściami nauczania. Nie powinny one przekraczać 50 % treści całego programu. Są to treści:

 • najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu,
 • łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego,
  • o niewielkim stopniu złożoności, a więc przystępne,
 • często powtarzające się w programie nauczania,
 • dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,
 • określone programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych,
 • głównie proste, uniwersalne umiejętności, w mniejszym zakresie wiadomości.

 

4. Wymagania na stopień dobry tzw. rozszerzające obejmują treści :

 • istotne w strukturze przedmiotu:
 • bardziej złożone, mniej przystępne aniżeli elementy treści zaliczone do wymagań podstawowych,
 • przydatne, ale nie niezbędne w opanowaniu treści z danego przedmiotu i innych przedmiotów szkolnych,
 • o zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych,
 • wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych według wzorów (przykładów) znanych z lekcji i z podręcznika.

 

5. Wymagania na stopień bardzo dobry tzw. dopełniające obejmują pełny zakres treści określonych programem nauczania. Są to więc treści :

 • złożone, trudne, ważne do opanowania,
 • wymagające korzystania z różnych źródeł,
 • umożliwiające rozwiązywanie problemów,
 • pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym,
 • pełne opakowanie programu.

 

6. Wymagania na stopień celujący  obejmują wiadomości i umiejętności :

 • stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia,
 • wynikające z indywidualnych zainteresowań,
 • zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych.

 

 

SPRAWDZANIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

 

§33

 

1. W szkole stosowane są następujące  formy sprawdzania wiadomości i umiejętności:

 

 1. Sprawdziany (prace klasowe, testy) obejmują wiadomości i umiejętności z zakresu danego działu lub zakresu przewidzianego przez nauczyciela. Trwają do 90 minut. Muszą być zapowiadane minimalnie na tydzień przed planowanym ich terminem, a ich zakres oraz termin dokładnie określony przez nauczyciela i odnotowany przez uczniów w zeszytach przedmiotowych. Dopuszcza się najwyżej 2 sprawdziany w tygodniu i najwyżej 1 dziennie.

 

W przypadku, kiedy na wniosek uczniów przypadający w danym dniu termin sprawdzianu zostaje przesunięty, powyższa zasadna nie obowiązuje.

 

 1. Kartkówki (dyktanda) obejmują one wiadomości z ostatnich trzech lekcji i mogą być niezapowiadane we wcześniejszym terminie.
 2. Odpowiedzi ustne polegają na wykonywaniu poleceń nauczyciela zadawanych w formie ustnej. Uczniowie mogą udzielać odpowiedzi w formie ustnej, lub w postaci ćwiczeń wykonywanych w zeszycie lub na tablicy.
 3. Ćwiczenia praktyczne, doświadczenia mogą być wykonywane indywidualnie lub grupowo. Ocena tego typu ćwiczeń powinna brać pod uwagę nie tylko efekt końcowy lecz również wkład pracy poszczególnych uczniów przy ich wykonywaniu.
 4. Obserwacja umiejętności wykazywanych przez uczniów podczas pracy w czasie zajęć dydaktycznych.
 5. Analiza umiejętności sprawdzanych poprzez zadania domowe .
 6. Projekty
 7. Referaty.

 

 1. Formy powyższe powinny rozkładać się równomiernie, tak aby nie kumulować w pewnych okresach np. samych sprawdzianów. Jest to niekorzystne działanie przeciążające uczniów szczególnie przed końcem okresu nauki.

 

 1.  Oceny otrzymywane przez uczniów zapisywane są w dzienniku tradycyjnym oraz w dzienniku elektronicznym.

 

 1. Klasyfikacyjną ocenę śródroczną oraz roczną wystawia się na podstawie co najmniej trzech ocen bieżących.

 

 

WARUNKI I ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW

 

§34

 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

             1)  wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

             2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

             3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

             4)  dbałość o piękno mowy ojczystej;

             5)  dbałość o bezpieczeństwo  i zdrowie własne oraz innych osób;

             6)  godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

             7)  okazywanie szacunku innym osobom.

 

§ 35

 

1. Bieżące ocenianie  zachowania dokonywane jest przez wychowawcę klasy na podstawie spostrzeżeń własnych i innych nauczycieli uczących w danej klasie. Spostrzeżenia pozytywne i negatywne powinny być notowane w klasowym zeszycie uwag.

 

2. Bieżące oraz klasyfikacyjne roczne i końcowe ocenianie zachowania w klasach IV-VI dokonywane jest według następującej skali:

 

Opis słowny

Skrót

Wzorowe

wz

Bardzo dobre

bdb

Dobre

db

Poprawne

pop

Nieodpowiednie

ndp

Naganne

ng

 

 

3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub innych dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

4. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi. O sposobie bieżącego oceniania zachowania decyduje wychowawca.

   

4a. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów  z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

5. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalana jest przez wychowawcę na podstawie bieżących ocen zachowania po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących w danym oddziale i uczniów tego oddziału oraz ocenianego ucznia.

 

6. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca klasy w formie pisemnej  informuje uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach zachowania.

 

7. Uczeń lub jego prawni opiekunowie w terminie do trzech dni od poinformowania ich o przewidywanej rocznej ocenie zachowania mogą wystąpić z wnioskiem o podwyższenie oceny o jeden stopień niż przewidywana.

 

8. Aby otrzymać roczną ocenę zachowania wyższą o jeden stopień niż przewidywana uczeń musi spełnić następujące warunki w okresie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym:

1) z własnej inicjatywy wykonać ustalone z wychowawcą zadania na rzecz klasy lub szkoły,

2) poprawić zachowanie w takim stopniu, żeby nie otrzymać żadnej cząstkowej oceny z zachowania niższej niż dobra, ani uwagi negatywnej w zeszycie uwag.

 

9. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie.

 

10. Ocena klasyfikacyjna  zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

 

11. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia lub uczeń, mogą zgłosić zastrzeżenia do ustalonej rocznej oceny zachowania wyłącznie w przypadkach, gdy nie był przestrzegany  tryb ustalania tej oceny. Zastrzeżenia powinny być zgłoszone pisemnie w terminie do  2 dni roboczych od zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

12. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły w  terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń powołuje komisję, która ustala ocenę klasyfikacyjną zachowania. Komisja podejmuje decyzję w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 

13.W skład komisji wchodzą:

 1. dyrektor  szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko  

kierownicze – jako przewodniczący komisji,

 1. wychowawca oddziału,
 2. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,
 3. pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
 4. psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
 5. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
 6. przedstawiciel rady rodziców.

 

14. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

15. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:

              a) skład komisji,

              b) termin posiedzenia komisji,

              c) wynik głosowania,

              d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

16. W przypadku rażącego naruszenia przez ucznia zasad współżycia społecznego i etyki, po konferencji klasyfikacyjnej, a przed zakończeniem zajęć, wychowawca, po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną, może zmienić klasyfikacyjną ocenę z zachowania na niższą.

 

17. W przypadku szczególnego wyróżnienia się ucznia na rzecz społeczeństwa lub w obronie zdrowia i życia innych osób, po konferencji klasyfikacyjnej, a przed zakończeniem zajęć, wychowawca, po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną, może zmienić klasyfikacyjną ocenę z zachowania na wyższą.

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZACHOWANIA

 

§36

 

1. Uczeń otrzymuje ocenę dobrą  z zachowania, gdy na ogół:

 

 

 

1) wywiązuje się z obowiązków ucznia określonych w Statucie,

 

2) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne,

 

3) pracuje w szkole na miarę swoich możliwości, odrabia zadania domowe, przynosi   

podręczniki, zeszyty i przybory zgodnie z poleceniem nauczyciela,

4) bierze czynny udział w zajęciach

5) z szacunkiem odnosi się do nauczycieli, pracowników obsługi i uczniów,

6) przestrzega ogólnie przyjętych norm grzecznościowych,

7) ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności,

8) dba o swój schludny, estetyczny, skromny wygląd,

9) nosi ustalony strój, a w czasie uroczystości szkolnych strój galowy,

10) dba o honor Szkoły, szanuje jej symbole, godnie reprezentuje Szkołę na zewnątrz.

11) oraz nie zdarzają mu się nawet pojedyncze przypadki zachowań rażąco naruszających

 normy społeczne i etyki bądź zachowania wymienione w punkcie 6 jako naganne

12) W szczególnych przypadkach uczeń może otrzymać ocenę dobrą, gdy sporadycznie nie

 spełnia niektórych warunków na tę ocenę, ale chętnie podejmuje dodatkowe zadania na rzecz

 klasy, szkoły bądź środowiska, lub spełnia niektóre kryteria na ocenę wzorową

 

 

     

1a. W szczególnych przypadkach uczeń może otrzymać ocenę dobrą z zachowania, gdy sporadycznie nie spełnia niektórych warunków na ocenę dobrą, ale chętnie podejmuje dodatkowe zadania na rzecz klasy, szkoły bądź środowiska, lub spełnia niektóre kryteria na ocenę wzorową.

 

 

 

2.  Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą z zachowania, gdy:

 

1) spełnia wszystkie warunki na ocenę dobrą,

2) chętnie podejmuje wyznaczone mu dodatkowe zadania na rzecz klasy, szkoły i środowiska.

3) nie spełnia jednego z warunków na ocenę bardzo dobrą, ale spełnia niektóre kryteria na ocenę wzorową.

 

3. Uczeń otrzymuje ocenę wzorową z zachowania, gdy:

 

1) spełnia warunki na ocenę bardzo dobrą,

2) pełni wzorowo funkcje w klasie lub szkole albo wykazuje inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły, środowiska.

 

4. Uczeń otrzymuje ocenę poprawną  z zachowania, gdy w sposób częściowy realizuje wymagania na ocenę dobrą, zdarzają mu się pojedyncze (nie więcej niż trzy rodzaje) nieodpowiednie zachowania (patrz punkt 5).

 

5.  Uczeń otrzymuje ocenę nieodpowiednią z zachowania, gdy często zdarzają mu się przypadki różnorodnych ( więcej niż 3 rodzaje) wymienionych nieodpowiednich zachowań:

 

1) przeszkadza w ciągu lekcji, nie wykonuje poleceń,

2) spóźnia się, opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia,

3) nie wykonuje poleceń pracowników szkoły,

4) często nie przynosi podręczników, zeszytów, przyborów czy obuwia na zmianę,

5) stosuje wobec innych uczniów przemoc fizyczną ( bicie, kopanie, popychanie, podkładanie nóg), prowokuje kłótnie i bójki,

6) dokucza kolegom wykorzystując przemoc psychiczną: wyśmiewanie, przezywanie, poniżanie,

7) zastrasza uczniów i wymusza określone zachowania,

8) kłamie, oszukuje, podpowiada lub korzysta z podpowiedzi,

9) używa nieodpowiednich, wulgarnych słów, zwrotów czy gestów,

10) niszczy rzeczy kolegów, sprzęty szkolne,

11) używa przedmioty, pomoce naukowe bez zgody właściciela, nauczyciela,

12) dewastuje budynek szkoły,

13) opuszcza teren szkoły lub oddala się od grupy podczas zajęć w szkole lub poza jej terenem,

14) nie wypełnia obowiązków dyżurnych,

15) w sposób nieumyślny stwarza sytuacje zagrażające bezpieczeństwu czy zdrowiu własnemu lub innych,

16) krzywdzi zwierzęta, niszczy przyrodę,

17) znieważa symbole narodowe, religijne, Szkoły,

18) nie nosi jednolitego stroju lub stroju galowego, obowiązującego podczas uroczystości szkolnych,

19) przekracza granice estetyki ubioru szkolnego ( nieodpowiedni, wyzywający strój; farbowanie włosów, makijaż, manicure, tatuaże, noszenie dużej ilości biżuterii, akcesoria i strój świadczące o przynależności do grup subkulturowych),

20) podczas zajęć szkolnych: edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, uroczystości szkolnych lub podczas przerw korzysta z urządzeń elektronicznych (telefon komórkowy, odtwarzacz MP3 itp.).

 

6.  Uczeń otrzymuje ocenę naganną z zachowania, gdy spełnia choć jeden z warunków:

 

 1. ucieka z lekcji, wagaruje, często (łącznie ponad tydzień) opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia,
 2. w sposób umyślny dopuści się czynu zagrażającego bezpieczeństwu czy zdrowiu własnemu lub innych,
 3. dokona zniszczenia mienia szkoły , klasy, kolegów
 4.  pali papierosy, używa bądź rozprowadza alkohol, narkotyki
 5. dopuści się kradzieży lub wymuszania pieniędzy.
 6. grozi rówieśnikom i zastrasza ich
 7. w sposób szczególnie dotkliwy krzywdzi zwierzęta bądź  niszczy przyrodę.

 

 

ZASADY KLASYFIKACJI Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ PROMOCJI

DO NASTĘPNEJ KLASY

 

§38

 

1. Klasyfikacja śródroczna lub roczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.

 

1a. Klasyfikacja śródroczna lub roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie obowiązujących przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.

 

2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się na tydzień przed zakończeniem pierwszego półrocza roku szkolnego

 

3. Klasyfikacja roczna (śródroczna) w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu jednej opisowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

3a. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w ust. 3, uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

 

4. Klasyfikacja roczna (śródroczna) począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

5. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania, poprzez wpis ołówkiem do dziennika lekcyjnego i pisemną informację przekazaną uczniowi oraz opiekunom prawnym, potwierdzoną podpisem rodziców (prawnych opiekunów).

 

6. W terminie do 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanych ocenach rocznych uczeń lub jego prawni opiekunowie mogą wystąpić z wnioskiem do nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne o uzyskanie oceny wyższej niż przewidywana.

7. Nauczyciele  przedmiotów takich jak: matematyka, język polski, przyroda, języki obce, religia, historia i społeczeństwo do których zwrócono się z wnioskiem o podwyższenie oceny rocznej, ustalają termin sprawdzianu nie później niż 10 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej dla uczniów którzy zgłosili wniosek o podwyższenie oceny. Sprawdzian ten przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

8. Treści sprawdzianu powinny badać stopień opanowania wiadomości i umiejętności z poziomu wymagań na ocenę jaką ma zamiar uzyskać uczeń. Sprawdzian ten przygotowuje i ocenia nauczyciel prowadzący zajęcia. Poprawne wykonanie 75 % zadań sprawdzianu skutkuje uzyskaniem przez ucznia oceny wyższej niż przewidywana.

9. Nauczyciele pozostałych przedmiotów do których zwrócono się z wnioskiem o podwyższenie oceny rocznej zlecają zainteresowanym uczniom wykonanie dodatkowych prac lub działań zgodnych z wymaganiami na ocenę jaką pragnie uzyskać uczeń zawartymi w kryteriach oceniania z danego przedmiotu.

 

10. Oceny klasyfikacyjne wpisywane są długopisem do dziennika na tydzień przed terminem klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej.

 

11. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.

 

12. Roczna  ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej  ani na ukończenie szkoły.

 

13. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

14. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej  stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

 

§39

1.Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie lub semestrze, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

3. Na pisemny wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia techniczne, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

 

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych, wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

 

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1)dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniego oddziału.

 

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

 

13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

 

14. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

 

15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

16. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.

 

17. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego negatywna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

§ 40

 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.

 2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. Treści sprawdzianu powinny być zgodne z wymaganiami edukacyjnymi dla kwestionowanej oceny zawartymi w  wymaganiach edukacyjnych.

3. Termin sprawdzianu (nie później niż 5 dni od daty zgłoszenia zastrzeżeń), o którym mowa w ust. 2, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

4. W skład komisji, w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

3nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt.2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem szkoły zatrudniającej nauczyciela. 

 

 6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych  nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

7. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

-  nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;

-  imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

-  termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;

-  imię i nazwisko ucznia;

-  zadania sprawdzające;

-  ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 

8. Do protokołu, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 

 9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego  w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

§ 41

1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne, pozytywne oceny klasyfikacyjne, z zastrzeżeniem  § 41 ust.9.

5. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

6. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 

7 . Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust.6, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

 

8.  W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której mowa w ust. 6, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

 9. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń,  który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

10.  Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza odpowiednio klasę, z zastrzeżeniem § 42 ust.9.

§ 42

 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę negatywną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
 

2. Egzamin poprawkowy, przeprowadzany jest w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

2)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

6. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

-  nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

-  imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;-

-  termin egzaminu poprawkowego;-

-  imię i nazwisko ucznia;

-  zadania egzaminacyjne;

-  ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

 

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej  i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 9.

 

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są realizowane w klasie programowo wyższej.

 

§ 43

1. Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli:

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne,

2)  przystąpił ponadto odpowiednio do sprawdzianu

2. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

3. Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej  i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do odpowiednio sprawdzianu.

4. Uczeń kończy szkołę podstawową, z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

5.  Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 4, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

 

6.  W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której mowa w ust. 4, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

 

§ 44

(skreślony)

 

 

 

§ 45

 

 

SPRAWDZIAN PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU SZKOLY PODSTAWOWEJ

 

 

1. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, określonych w odrębnych przepisach, zwany dalej „sprawdzianem”.

 

2. Sprawdzian w szkołach dla dzieci i młodzieży przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej „Komisją Centralną”.

 

3. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu  w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy o systemie oświaty, z zastrzeżeniem ust. 2.

 

4. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

5. Opinia, o której mowa w ust. 3, powinna być wydana przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną i dostarczona dyrektorowi szkoły , nie później niż do 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, z tym że:

     1) w przypadku uczniów przystępujących do sprawdzianu - nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej;

    

6. Opinię, o której mowa w ust. 3, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia albo słuchacz przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny.

 

7.. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.

 

8. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb uczniów, odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego,

 

9. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

 

10. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

 

 

 

§ 46

.(skreślony)

 

 

 

§ 47

 

1. Za organizację i przebieg sprawdzianu  w szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.

2. W czasie trwania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego każdy uczeń (słuchacz) pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki są ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów.

 

3. Do sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.

 

4. W czasie trwania sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi  na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

 

5. W czasie trwania sprawdzianu  w sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie (słuchacze), przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego oraz obserwator i ekspert OKE.

6. W czasie trwania sprawdzianu  uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich nie komentuje.

 

 

 

 

§ 48

 1. Sprawdzian jest powszechny i obowiązkowy. Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły.
 2. Sprawdzian obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczania: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
 3. Sprawdzian składa się z dwóch części, obie przeprowadzane są jednego dnia.
  • Część 1. obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki i trwa 80 minut.
  • Część 2. obejmuje zadania z języka obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego) i trwa 45 minut.
  • Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone są przerwą

 

 1. Rada pedagogiczna, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu , wskazanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną., wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków lub formy przeprowadzania sprawdzianu  dla danego ucznia
 2. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor szkoły, na wniosek rady pedagogicznej, może wystąpić do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem  o wyrażenie zgody na przystąpienie ucznia do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, nieujętych przez CKE. Wniosek powinien być uzasadniony i potwierdzony stosownymi dokumentami. Uzgodnienia pomiędzy dyrektorem szkoły a dyrektorem okręgowej komisji egzaminacyjnej odbywają się w formie pisemnej do 30 listopada 2015 r. Jeżeli konieczność przyznania dostosowań, o których mowa powyżej, nastąpi po tym terminie, stosowne uzgodnienia muszą zostać przeprowadzone niezwłocznie po uzyskaniu przez dyrektora szkoły informacji o potrzebie takich dostosowań.
 3. Do 20 listopada każdego roku. dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców ucznia  o wskazanych sposobach dostosowania warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tego ucznia.
 4. Rodzice ucznia  składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania, o których mowa w pkt. 10., nie później niż do 24 listopada każdego roku.

§ 49

 

1. Wynik sprawdzianu jest wyrażony w procentach i składa się z wyniku ogólnego z pierwszej części wraz z wyszczególnieniem wyników z języka polskiego i matematyki oraz wyniku z drugiej części..

2. Prace uczniów  sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik sprawdzianu ustala komisja okręgowa.

.

 

§ 50

 

1. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu w ustalonym terminie, albo przerwał sprawdzian, przystępuje do sprawdzianu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

 

2. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku, z zastrzeżeniem pkt. 3.

 

3. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa wniosek                       w porozumieniu z  rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

 

 

§ 51

 

Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) albo sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom)  do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

 

 

§ 52

 

1. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku sprawdzaniu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

 

2. Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu  dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa w § 46 ust. 1 - do dnia 31 sierpnia danego roku.

 

3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

 

 

 

 

 

 

 

VIII.FORMY OPIEKI  I   POMOCY UCZNIOM

 

 

 

§ 53

 

 

 1. Szkoła sprawuje opiekę nad wszystkimi uczniami. W miarę potrzeb organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej.

2. Szkoła organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w oddziale przedszkolnym i  szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności:

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) ze szczególnych uzdolnień;

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

6) z zaburzeń komunikacji językowej;

7) z choroby przewlekłej;

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9) z niepowodzeń edukacyjnych;

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego

i kontaktami środowiskowymi;

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych

z wcześniejszym kształceniem za granicą.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w jest dobrowolne i nieodpłatne.

5.Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor  szkoły.

6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele i wychowawcy

 oraz specjaliści  w szczególności pedagodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni,

zwani dalej „specjalistami”.

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z rodzicami uczniów, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi dalej „poradniami”, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce jest udzielana z inicjatywy: ucznia, rodziców ucznia, dyrektora szkoły, nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem,  pielęgniarki szkolnej, poradni, asystenta edukacji romskiej, pomocy nauczyciela, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego.

9. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej –

10. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniuaktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

11. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

12. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.

13. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.

14. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.

15. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut.

16. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele,wychowawcy i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.

17. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.

18. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści prowadzą w szczególności:

1) w oddziale przedszkolnym – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);

2) w szkole – obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u uczniów:

a) trudności w uczeniu się, w tym – w przypadku uczniów klas I–III szkoły podstawowej – ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, lub

b) szczególnych uzdolnień;

19. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy bądź oddziału przedszkolnego.

20. Wychowawca klasy bądź oddziału przedszkolnego informuje innych nauczycieli, o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem.

21. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną odpowiednio wychowawca klasy, planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą

realizowane. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.22. Wychowawca klasy/oddziału przedszkolnego planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracują z rodzicami ucznia z innymi nauczycielami i specjalistami, prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią.

23. W przypadku gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w poprzedniej placówce, wychowawca, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczącedalszej pracy z uczniem, zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie z przepisami

24. Dyrektor szkoły, może wyznaczyć inną niż wychowawca osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

uczniom.

25. Przepisy ust. 18–24 stosuje się odpowiednio do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni, z tym że przy planowaniu udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnienia się także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach.

26. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce, w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, a w przypadku form, okresu ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, jest zadaniem zespołu, powołanego przez dyrektora szkoły. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

27. Formy i okres udzielania uczniowi, o którym mowa w ust. 1, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia.

28. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno- -pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty.

29. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględniają w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy o systemie oświaty, wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy.

30. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia.

31. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin,w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor szkoły lub placówki, niezwłocznie informuje pisemnie rodziców

Ucznia. 

__________________________________________________

 

 

§ 54

 

 

Szkoła jest zobowiązana do opracowania kryteriów wymagań i kryteriów oceniania dostosowanych do specyfiki uczniów, mających szczególne wymagania edukacyjne

 

Nauczyciele uczący uczniów, mający opinie PPP zobowiązani są do dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia.

 

§ 55

 

 

1. Szkoła udziela pomocy dzieciom, znajdującym się w trudnej sytuacji losowej poprzez

 

-udzielenie w miarę możliwości pomocy materialnej, w postaci:

 

-zakupu podręczników i przyborów szkolnych

-dofinansowania wycieczek szkolnych i kosztów odpłatności przy imprezach szkolnych

-zapomogi losowej

-pokrywania kosztów leczenia

 

 

-pomoc dzieciom osieroconym, zaniedbanym, opuszczonym na drodze regulowanej przepisami prawa rodzinnego, wnioskując o ustalenie opieki, umieszczenie w placówce opiekuńczej lub ustanowienia kuratora sądowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 56

 

IX.FORMY WSPÓŁPRACY Z  PORADNIAMI SPECJALISTYCZNYMI

i INNYMI ORGANAMI WSPOMAGAJĄCYMI

 

 

1. Pedagog szkolny, z pomocą wychowawców  , koordynuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla dzieci, w tym:

-diagnozuje potrzeby edukacyjne ucznia

-przeprowadza wywiad z rodzicami

-kieruje do poradni ucznia , wymagającego pomocy

-kieruje ucznia do specjalistycznej instytucji na badania

-informuje zespół nauczycieli o treści orzeczenia lub opinii na temat ucznia

 

Wychowawca nadzoruje realizację zaleceń kierowanych do  rodziców i nauczycieli  przez specjalistów

 

Dyrektor nadzoruje honorowanie przez nauczycieli wymagań określonych w opinii PPP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 57

 

 

X.ZASADY  I  FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI

 

 

 

 

 1. Szkoła współdziała z rodzicami w zakresie, nauczania, wychowania i profilaktyki

 

 1. Obowiązki szkoły wobec rodziców (prawnych opiekunów):

 

         zapoznanie rodziców z:

 1. -zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi , wychowawczymi i opiekuńczymi
 2. -wymaganiami edukacyjnymi stawianymi uczniom
 3. -sposobami sprawdzania osiągnięć uczniowskich
 4. -Statutem Szkoły z wewnętrznym systemem oceniania
 5. -programem wychowawczym szkoły
 6. -postępami dziecka w nauce i zachowaniu  oraz trudnościami w nauce i zaproponowanie formy pomocy
 7. -szkolnym zestawem programów nauczania
 8. -poinformowanie rodziców o:
 9. przewidywanej ocenie niedostatecznej śródrocznej lub rocznej  – na miesiąc przed     klasyfikacją, o innych niż ndst ocenach śródrocznych lub rocznych – na 7dni przed klasyfikacją
 10. -sposobie nauczania i zakresie treści przedmiotu „wychowanie do życia w rodzinie”
 11. -możliwości nauczania religii i etyki

 

 

3. Obowiązki rodziców względem szkoły:

-zapewnienie regularnego  uczęszczania dziecka do szkoły

-zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć  szkolnych

-dopełnienie czynności związanych z obowiązkiem szkolnym, w tym zgłoszenie   dziecka do szkoły

-zapewnienie dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą warunków do  nauki, określonych w zezwoleniu dyrektora na tę formę zajęć

 

4. Formy kontaktu szkoły z rodzicami:

 1. -zebrania rodziców i dni otwarte
 2. -indywidualny kontakt osobisty z wychowawcą, innymi nauczycielami, dyrektorem,   pedagogiem, w trakcie ich dyżurów
 3. -pisemne informowanie o przewidywanych ocenach śródrocznych lub rocznych przez szkołę
 4. -pisemne wezwanie rodziców do szkoły, w uzasadnionych przypadkach
 5. -telefoniczny kontakt rodzica ze szkołą lub odwrotnie – szkoły z rodzicem
 6. -spotkania nieformalne , np. przy okazji imprez szkolnych lub wycieczek

 

 

5. Oczekiwania szkoły względem rodziców:

 1. -stałego zainteresowania się postępami dziecka w zakresie nauki i zachowania, poprzez:
 2. -uczestniczenie rodziców w zebraniach klasowych
 3. -każdorazowe zgłaszanie się do szkoły na prośbę wychowawcy, nauczycieli, dyrektora lub pedagoga
 4. -informowanie wychowawcy lub pedagoga o niepokojącym zachowaniu się dziecka
 5. -informowanie  wychowawcy o stanie zdrowia dziecka
 6. -systematycznego usprawiedliwiania absencji dziecka
 7. -właściwego, zgodnego z zasadami tolerancji wychowania dzieci
 8. -pomocy w organizacji przedsięwzięć  szkoły, związanych głównie z organizacją imprez rekreacyjnych i uroczystości
 9. -przekazywanie szkole informacji zwrotnej odnośnie jej funkcjonowania
 10. -współpracy ze szkołą w zakresie przeciwdziałania patologiom, przemocy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI.SZCZEGÓŁOWE ZASADY  ORGANIZACJI    PRACY SZKOŁY

 

 

 

§ 58

 

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną  w szkole jest oddział, złożony z uczniów

 

 1. Oddział liczący powyżej 25 uczniów obowiązkowo musi być podzielony na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki

 

 1. Jeśli oddziały liczą mniejszą liczbę uczniów, możliwy jest podział na grupy za zgodą  organu prowadzącego szkołę

 

 1. Zajęcia  z wychowania  fizycznego w klasach IV – VI prowadzone są w grupach liczących 12 – 26 uczniów, a ćwiczenia są odpowiednio dopasowane do trudnych warunków na sali gimnastycznej, tak aby każdy uczeń był bezpieczny.

 

 

 

 

§ 59

 

 

 1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia edukacyjne, prowadzone   w systemie klasowo-lekcyjnym w klasach IV-VI

 

 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

 

 1. W uzasadnionym przypadku dopuszcza się przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie 30 do 60 minut, zachowując ogólny, tygodniowy czas zajęć, ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć

 

 1. W klasach I-III czas trwania poszczególnych zajęć z zachowaniem ogólnego , tygodniowego czasu zajęć  -  ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia.

 

 1. Niektóre zajęcia mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym, w tym, w formie wycieczek  oraz „zielonych szkół”.

 

 

6. Dla pełniejszego rozwoju uczniów Szkołą może prowadzić zajęcia dodatkowe (np. kółka zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe) finansowane przez rodziców lub ze środków specjalnych przekazanych przez organ prowadzący Szkołę, na zasadach regulowanych odrębnymi przepisami.

 

 

 

§ 60

 

1. Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący oraz okresu urlopu nauczyciela wychowawcy.

2. Organizację pracy oddziału przedszkolnego w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia opracowany przez nauczyciela wychowawcę.

 1. Ramowy rozkład dnia podany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej określa godziny posiłków i czas realizacji zajęć - 5 godzin podstawy programowej - prowadzonych w oddziale przedszkolnym. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.
 2. W szczególnych przypadkach dyrektor, a w przypadku jego nieobecności dyrektor w zastępstwie, może zmienić organizację dnia (np. organizacja wyjścia, wycieczki, uroczystości).
 3. Oddział przedszkolny może w czasie trwania roku szkolnego modyfikować ofertę edukacyjną w zależności od bieżących potrzeb.
 4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, a w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci 5-letnich t.j. około 30 minut
 5. W oddziale przedszkolnym, na wniosek rodziców, mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców.

3. Praca wychowawczo-pedagogiczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie  programu wychowania przedszkolnego dopuszczonego przez dyrektora.

4. Do realizacji celów statutowych oddział przedszkolny posiada: salę zabaw i zajęć dydaktycznych, ogród szkolny.

 

 

§ 61

 

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w oddziałach klasowych i oddziale przedszkolnym, w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z  uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkolę do dnia 30 maja danego roku.

 

 1. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkolę.

 

 1. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII.ZASADY REKTUTACJI UCZNIOW

 

 

§ 62

 

 1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lub 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego:

 

 1. W przypadkach  uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż jeden rok.

 

 1. W  przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym  może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w dziecko kończy 10 lat

 

 1. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej

 

 1. dziecko wskazujące psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej może na wniosek rodziców rozpocząć naukę  w szkole podstawowej od 1 września , w roku, w którym kończy 6 lat

 

 1. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.

 

 

 

§ 63

 

 

Do sześcioletniej szkoły podstawowej, prowadzonej przez gminę przyjmowane są dzieci:

 

zamieszkałe w obwodzie tej szkoły – z urzędu

spoza obwodu danej szkoły – na prośbę rodziców – jeśli warunki pracy szkoły na to pozwalają

 

Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:

 

-świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu, oraz odpisu arkusza ocen  wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł

-pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych na zasadach określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w przypadku przyjmowaniu ucznia, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą lub ubiegającego się o przyjęcie do klasy  bezpośrednio wyższej, niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia zmieniającego typ szkoły

-świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa wydanego w Polsce, po  ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia

 

Jeśli w klasie do której uczeń przechodzi naucza się innego języka (języków) obcego, niż ten, którego uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć uniemożliwia mu  uczęszczanie  na zajęcia innego oddziału w tej samej szkole, w celu kontynuacji nauki języka, uczeń może:

 

-uczyć się języka obowiązującego w danym oddziale, wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego , lub

-kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego, rozpoczęta w poprzedniej szkole, albo

-uczęszczać do klasy z danym językiem w innej szkole

 

Ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego, egzaminuje i ocenia nauczyciel języka obcego z tej samej lub innej szkoły, wyznaczony przez dyrektora szkoły, a w przypadku, gdy dyrektor nie może zapewnić nauczyciela danego języka – przez dyrektora innej szkoły

 

 

 

§  64

 

1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między Dyrektorem a szkołą wyższą na koszt kierującego.

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 65

 

XIII.GOSPODARKA FINANSOWA ORAZ OBSLUGA FINANSOWO – ADMINISTRACYJNA.

 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Libertowie jest jednostka budżetową

 

Dyrektor szkoły dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły, zaopiniowanym przez radę pedagogiczną szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wydatkowanie

 

Obsługa finansowa prowadzone jest przez ZEAS w Mogilanach na zasadzie porozumienia zawartego w dniu 30 kwietnia 2001 r.

 

Obsługa kasowa prowadzona jest przez Urząd Gminy Mogilany na zasadzie porozumienia zawartego w dniu 30 kwietnia 2001 r.

 

Obsługa administracyjna prowadzone jest przez ZEAS w Mogilanach na zasadzie porozumienia zawartego w dniu 30 kwietnia 2001 r.

 

 

 

§ 66

 

Szkoła używa pieczęci urzędowej (dużej i małej) zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

Szkoła przechowuje dokumentację, która jest podstawą do wydawania świadectw i ich duplikatów zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z osobnymi przepisami.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Libertowie
  Ul. Jana Pawła II 43
  30-444 Kraków 55
 • 12 270 30 33
  sp.libertow@interia.pl

Galeria zdjęć